กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร

7 มิ.ย. 67

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร ในงาน “วันความปลอดภัยอาหารโลก” (World Food Safety Day)

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน World Food Safety Day วันความปลอดภัยอาหารโลก ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ Food Safety: Prepare for the unexpected การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูผา ลิกค์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) Mr. Sridhar Dharmapuri ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (FAO Regional Office for Asia and the Pacific) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115)

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร

นายอรรถกร กล่าวว่า สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยอาหารโลก” (World Food Safety Day) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหาร สนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรโลกให้ดียิ่งขึ้น ขจัดความหิวโหย และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในปีนี้โครงการมาตรฐานอาหารองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO CODEX Alimentarius Commission) หรือ โคเด็กซ์ (Codex) ได้กำหนดแนวคิดในการรณรงค์และจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ Food Safety: Prepare for the unexpected การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร

นายอรรถกร กล่าวต่อไปว่า การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคถึงความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรไทย เป็นสิ่งสำคัญและมาตรฐานจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เมื่อสินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก จะส่งผลให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง รวมไปถึงสุขภาพของผู้บริโภคที่ดี สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยภาพรวมได้

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งพันธุ์พืช โดยมี มกอช. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกร ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งการสร้างมาตรฐานต่างๆ นี้ ถือเป็นการวางรากฐานที่เข้มแข็งให้เกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อบรรลุเป้าหมายเกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี อีกทั้ง ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุน และกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและเข้าสู่ระบบมาตรฐานผลิตสินค้าเกษตร มากขึ้น อีกทั้ง มกอช. และ อย. ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่” รมช.อรรถกร กล่าว

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่มีการดำเนินโครงการสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างมูลค่าและให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะด้านการเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งประกอบด้วย 1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2) เกษตรปลอดภัย 3) เกษตรชีวภาพ 4) เกษตรแปรรูป และ 5) เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งแผนย่อยด้านเกษตรปลอดภัยจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สามารถผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล ปัจจุบันมีร้าน Q Restaurant ทั่วประเทศ 2,994 ร้าน และได้รับการรับรอง Q Restaurant Premium จำนวน 96 ร้าน 20 จังหวัด

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร

สำหรับกิจกรรมรณรงค์วันความปลอดภัยอาหารโลกในปีนี้ มกอช. ได้จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ด้านความปลอดภัยทางอาหาร การนำสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาสร้างสรรค์เมนูอาหารนำโลคอล (local) สู่เลอค่า และการเสวนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยโดยเลขาธิการ มกอช. เลขาธิการ อย. และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีกิจกรรมเดินรณรงค์วันความปลอดภัยอาหารโลก พร้อมกับมอบป้ายโครงการรับรองสถานที่จำหน่าย สินค้า Q (Q Market) ณ ตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม