ส.ป.ก. ส่งเสริม “กลุ่มเกษตรกรบ้านหมากเฟือง” รวมกลุ่มนาแปลงใหญ่

6 มิ.ย. 67

ส.ป.ก. ส่งเสริม “กลุ่มเกษตรกรบ้านหมากเฟือง” รวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ทำเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าข้าว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม) เล็งเห็นว่า เกษตรกรบ้านหมากเฟือง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก มีศักยภาพในการทำการเกษตร จึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยอินทรีย์เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน รวมไปถึงส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีและสนับสนุนเครื่องมือการเกษตร

ส.ป.ก. ส่งเสริม “กลุ่มเกษตรกรบ้านหมากเฟือง” รวมกลุ่มนาแปลงใหญ่

นางขวัญใจ ไกยะฝ่าย ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหมากเฟือง กล่าวว่า ตนได้รับที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบิดาและมารดา จำนวน 16 ไร่ เข้าทำประโยชน์ตั้งแต่ปี 2534 เดิมทีตนไม่มีความรู้ในการทำการเกษตรมากนัก การทำนาก็เป็นการทำนาแบบดั้งเดิมคือใช้พื้นที่ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอ และการทำนาแบบดั้งเดิมใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง ซึ่งหลังจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม) ได้เข้ามาให้ความรู้ และเริ่มจัดตั้ง “กลุ่มเกษตรกรบ้านหมากเฟือง” มีการทำเกษตรอินทรีย์ ร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ เช่น รถไถนา รถแทร็กเตอร์ และเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ และ ส.ป.ก.นครพนม ยังช่วยเสริมสร้างอีกหนึ่งอาชีพให้กับเกษตรกรบ้านหมากเฟือง คือการแปรรูปผ้ามัดหมี่ ทำให้เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับชุมชน

634404_0

นางสาวชลธิดา วงค์คำจันทร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีภารกิจหลักในการจัดสรรที่ดินควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาเกษตรกร โดยในพื้นที่ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก

ส.ป.ก. ส่งเสริม “กลุ่มเกษตรกรบ้านหมากเฟือง” รวมกลุ่มนาแปลงใหญ่

ส.ป.ก.นครพนม ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรม รวมไปถึงการส่งเสริมให้สมาชิกมีการใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือเพื่อการเกษตร อาทิ เครื่องจักรกล เพื่อใช้ในการทดแทนแรงงานภาคการเกษตรที่มีอายุสูงขึ้น และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่มีความหลากหลายในชุมชน ทั้งในและนอกภาคการเกษตร เช่นกับการรวมกลุ่ม ทอผ้า สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร โดยกระบวนการสนับสนุน ทั้งในรูปแบบของการเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมไปถึงการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ผ่านการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยอำนวยความสะดวก และประสานงานเครือข่ายในชุมชนระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินการ บูรณาการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ส.ป.ก. พิจารณา แล้วว่าปัจจัยหลักที่มีผลทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพที่สุด คือการที่สมาชิกมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในกิจกรรมของชุมชน รวมถึงมีแกนนำที่มีความเข้มแข็ง มีการทำระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน

advertisement

ข่าวยอดนิยม