MEA ตอบรับ มท. เดินหน้าแก้ไขปัญหาสายสื่อสารต่อเนื่อง

6 มิ.ย. 67

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ตอบรับข้อสั่งการ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ มท. 0211.5/12199 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีการตรวจพบการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ขณะที่ MEA ดำเนินการสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยจากการทำงานบนเสาไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ทัศนียภาพที่ดี รวมถึงความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ตามที่สำนักงาน กสทช. ประกาศแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2566 – 2567 นั้น ประกอบด้วยพื้นที่ของ MEA ทั้งหมด 1,367 กิโลเมตร โดยในปี 2567 MEA ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสาร 183 เส้นทาง ระยะทางรวม 570 กิโลเมตร เฉลี่ยดำเนินงานเดือนละ 48 กิโลเมตร และในปี 2568 ยังมีเป้าหมายจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ารวมระยะทาง 797 กิโลเมตร

ในจำนวนนี้ MEA ดำเนินการติดตั้งคอนสายสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการยึดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ควบคุมให้ติดตั้งสายสื่อสารตามมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ MEA และรื้อสายสื่อสารเดิมออกทั้งหมดรวมถึงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (Smart CCM) เพื่อให้บริการขออนุญาตติดตั้งสายสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) บันทึกข้อมูลของสายสื่อสาร และแผนผังเส้นทางที่ติดตั้งสายสื่อสารในแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของ MEA ช่วยบริหารจัดการข้อมูลสายสื่อสารที่ติดตั้งขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ MEA ยังมีความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. จัดทำแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี 2567 จำนวน 32 เส้นทาง ระยะทาง 67 กิโลเมตร ปี 2568 จำนวน 18 เส้นทาง ระยะทาง 78 กิโลเมตร รวมเป็น 50 เส้นทาง ระยะดำเนินการทั้งสิ้น 145 กิโลเมตร ตลอดจนการดำเนินตามแผนนำสายไฟฟ้าใต้ดินที่จะแล้วเสร็จเป็นระยะทาง ทั้งหมด 313.5 กิโลเมตร ภายในปี 2572

#สายสื่อสาร
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

advertisement

ข่าวยอดนิยม