ฉลองวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 67 เชิญชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น 25 ลิตรต่อปี

31 พ.ค. 67

ฉลองวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 67 เชิญชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น 25 ลิตรต่อปี

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันดื่มนมโลก ปี 2567“ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ซึ่งตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์การบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่มมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ฉลองวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 67 เชิญชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น 25 ลิตรต่อปี

อย่างไรก็ตาม พบว่าสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย มีการบริโภคนมที่น้อยมากถ้าเทียบกับอัตราการบริโภคนมของทั่วโลก ซึ่งมีอัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มภายในประเทศประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี ถ้ารวมผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจะอยู่ที่ 22 ลิตร/คน/ปี (ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลก) สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กไทย ที่มีส่วนสูงสมส่วนยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมจึงได้ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้น จากเดิม 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และการสร้างช่องทางการเข้าถึงนม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมและรับประทานผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น

ฉลองวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 67 เชิญชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น 25 ลิตรต่อปี

“วันดื่มนมโลก เป็นการบูรณาการของภาคส่วนในอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา นําผลผลิตและผลิตภัณฑ์นมใหม่ๆ มาแสดงให้ประชาชนได้รับความรู้ และมีทัศนคติการดื่มนมที่ถูกต้อง เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาดื่มนม เน้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย เพราะหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดื่มนม ก็จะเลือกบริโภคนมให้มากขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง ภาคอุตสาหกรรมนมเข้มแข็ง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตน้ํานม คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ“ รมช.อรรถกร กล่าว

 ฉลองวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 67 เชิญชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น 25 ลิตรต่อปี

สำหรับกิจกรรม “วันดื่มนมโลก”ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร กรมอนามัย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และหน่วยงานอื่นๆ

ฉลองวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 67 เชิญชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น 25 ลิตรต่อปี

โอกาสนี้ รมช.อรรถกร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันกล่าวคำขวัญเชิญชวนการดื่มนม ปี 2567 “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” พร้อมยกนมดื่มพร้อมกัน เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการดื่มนมให้กับประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม นิทรรศการ และการออกร้านเปิดบูธมากมาย อาทิ บูธและร้านค้าผลิตภัณฑ์นมในราคาพิเศษ, นิทรรศการดื่มนมโลก, Workshop สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม, Milk Talkโดย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการด้านนม เป็นต้น

advertisement

ข่าวยอดนิยม