คณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ประชุมหารือประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร ประเทศญี่ปุ่น

30 พ.ค. 67

คณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เดินทางไปประชุมหารือด้านการประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร ร่วมกับบรรษัทการเงินแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Finance Cooperation: JFC) ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ประกอบด้วย นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ อัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ และนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะข้าราชการ ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมหารือกับบรรษัทการเงินแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Finance Cooperation: JFC) โดยมี Mr. Mikio SOGAME (Managing Director of JFC) เป็นประธานการประชุมฝ่ายญี่ปุ่น

คณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ประชุมหารือประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร  ประเทศญี่ปุ่น

ประเด็นการประชุมหารือ ประกอบด้วย 1. ประเด็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งทาง JFC ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีการสนับสนุนจากรัฐบาล 2. ประเด็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ที่ทาง JFC ไม่ได้นำเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันมาเป็นหลักเกณฑ์หลักในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ แต่เน้นมาตรการการติดตามผลประกอบการของเกษตรกรเป็นหลัก อาทิ ปริมาณผลผลิต และความสามารถในการจำหน่ายผลผลิต และ 3. การใช้ Credit Scoring Model มาประกอบการตัดสินใจการปล่อยสินเชื่อ และจัดลำดับขั้นเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาต่างกัน อาทิ JFC จะวิเคราะห์ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการกู้ยืมในวงเงินที่สูง

คณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ประชุมหารือประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร  ประเทศญี่ปุ่น

ผลจากการประชุมหารือ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สปก. ในการนำมาปรับใช้สำหรับการบริหารจัดการกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ และพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนของโฉนดเพื่อการเกษตรที่เกษตรกรถือครอง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง  ส.ป.ก. และ ธกส. เพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

advertisement

ข่าวยอดนิยม