กกต.รอด! ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องปมไม่กำกับควบคุม ก้าวไกลหาเสียงแก้ ม.112

29 พ.ค. 67

 

กกต.รอด! ศาลรัฐธรรมนูญ เอกฉันท์ไม่รับคำร้อง ปมกล่าวหาไม่กำกับ-ควบคุม ก้าวไกล เอานโยบายหาเสียงแก้ ม.112 มาใช้ตอนเลือกตั้ง 

วันที่ 29 พ.ค. 67 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ เรื่องพิจารณาที่ 16/2567 คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กรณีนายธรณิศ มั่นศรี (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกร้อง) มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 5 มาตรา 28 และมาตรา 29 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 17 

แต่ผู้ถูกร้องละเลยให้พรรคก้าวไกลนำประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาใช้หาเสียงเลือกตั้ง การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลกระทำผิดในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องประสงค์ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งการใดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง กรณีไม่เป็นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม