ส.ป.ก. มุ่งพัฒนาพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่เกษตรกร สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน

24 พ.ค. 67

ส.ป.ก. มุ่งพัฒนาพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่เกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

626531

ในการประชุม อกก.คง. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ มีวาระการประชุมที่สำคัญในการขอความเห็นชอบโครงการและใช้เงินกองทุนฯ

  1. โครงการพัฒนาบุคลากร อนุมัติโครงการและเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๑๔,๐๐๐ บาท
  2. อนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๓๗๑,๑๐๐ บาท
  3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ชนิดแกนดินซีเมนต์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในกรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง จ.พะเยา ๒ แห่ง และ จ.ชุมพร ๒ แห่ง ปีงบประมณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๓๓,๔๘๔ บาท อนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No๘๓ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร ระยะที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๙๘,๓๖๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งและการอุปโภค-บริโภค รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 

626532_0

นอกจากนั้นยังมีการขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม ตามโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูลทัปปะตีโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อนจ.จันทบุรี โดยก่อสร้างถนนสายหลัก จำนวน ๑ สาย ระยะทางรวม ๑.๖๐๐ กิโลเมตร และถนนสายซอย จำนวน ๗ สาย ระยะทางรวม ๔.๘๔๕ กิโลเมตร จำนวนเงิน ๑๑,๑๔๙,๓๙๐ บาท ทั้งนี้ อกก.คง. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเข้า คปก. อนุมัติต่อไป และยังได้อนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดินในท้องที่ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๗ ราย ๑๐ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒๐๕-๐-๕๔.๗๐ ไร่ วงเงินจัดซื้อทั้งสิ้น ๒๐,๐๒๐,๓๒๕ บาท และที่ดินตำบลตรีณรงค์ ตำบลระไว และตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโยจ.อ่างทอง จำนวน ๓ ราย ๓ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒๑-๒-๒๐.๓๐ ไร่ วงเงินจัดซื้อทั้งสิ้น ๓,๔๐๖,๕๘๘.๗๕ บาท

626534_0

ดร.วิณะโรจน์ เผยว่า “เราให้ความสำคัญในเรื่องสาธารณูปโภคและเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงมีมติอนุมัติโครงการปรับปรุงถนนทั้งสายหลักและสายซอยในแปลงเกษตรกรรม เพื่อการสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นยังอนุมัติค่าใช้จ่าย เพื่อการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดิน โดย ส.ป.ก. จะนำมาวางผังแปลงที่ดินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้มีความรู้สามารถให้คำแนะนำ และสามารถบริการพี่น้องเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งในมิติเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและเกิดความยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ”

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม