ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.น่าน และมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร

20 พ.ค. 67

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.น่าน และมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร 200 ราย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พร้อมด้วย นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ รมว.กษ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย และพบปะเกษตรกร ผู้นำเกษตรกรในพื้นที่เสนอปัญหาความต้องการ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 200 ราย 276 แปลง 963 - 0 - 20 ไร่ ให้แก่เกษตรกรอำเภอเมืองน่าน อำเภอเวียงสา อำเภอสันติสุข อำเภอบ้านหลวง สำหรับโฉนดเพื่อการเกษตร เกษตรกรจะต้องใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเท่านั้น ทั้งนี้ การยกระดับเอกสารสิทธิจาก ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรกร เป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่เกษตรกร และจะมีการพัฒนา ยกระดับสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้นในอนาคต

ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.น่าน และมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า สิทธิประโยชน์ ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1.เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิ ได้ 2.เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ 3.สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคล 4.การสร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มสินทรัพย์โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ และ 5.ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค เพื่อสนองนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ดำเนินการเปลี่ยนเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาก ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อขยายสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของโครงการโฉนดต้นไม้ ซึ่งเป็นการออกเอกสารสิทธิสำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา โดยจะมีการดำเนินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร

ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.น่าน และมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร

จากเสียงตอบรับของเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในครั้งนี้ มีความดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร และขอขอบคุณทางรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พลิกฝันให้เป็นจริง จะนำประโยชน์ตรงนี้ไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เข้าถึงโอกาสการให้บริการของภาครัฐ โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น มีทางเลือกในการพัฒนาที่ดินและพัฒนาอาชีพของตนเอง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม