ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง สว.ชุดใหม่  

11 พ.ค. 67

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้มีการ เลือกตั้ง สว. 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที นับตั้งแต่วันที่ประกาศ 

วันที่ 11 พ.ค. 67 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ระบุข้อความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เม.ย. 67 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567" 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส