ส.ป.ก. เตรียมจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี

9 พ.ค. 67

ส.ป.ก. เตรียมจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี

จากที่ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ โดยกระทรวงเกษตรฯ เตรียมบูรณาการกับอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปี เพื่อเตรียมรับมือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ส.ป.ก. เตรียมจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ มุ่งเน้นสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาจากฝุ่นควัน มลพิษ ที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุ ทางการเกษตรในแปลงเกษตรกรรม หรือขยะจากการใช้ชีวิตประจำวันที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ มีการเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายผลธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิชญา) สู่ธนาคารอาหารครัวเรือน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม จิตใจ และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ไปสู่การสร้างธนาคารอาหารครัวเรือนให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความมั่นคง ทางอาหาร โครงการคลินิกกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และจิตใจ เพื่อสนับสนุนพระราชปณิธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “สืบสานพระราชดำริ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสนับสนุนพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงผลสำเร็จ และการขยายผลดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการ ส.ป.ก. ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ เพื่อให้บุคลากรของ ส.ป.ก. บุคลากรหน่วยงานใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ และโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ที่จะเป็นการสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสภาพภูมิอากาศและฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เตรียมจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในด้านดิน น้ำ ฝนหลวงฯ จิตอาสา คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และมหกรรมสินค้าเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี

advertisement

ข่าวยอดนิยม