เกษตรกรพัทลุงร่วมใจ พัฒนาชุมชนโคกม่วง “สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร”

9 พ.ค. 67

เกษตรกรชาวพัทลุง ร่วมใจ พัฒนาชุมชนโคกม่วง “สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร” ในเขตปฏิรูปที่ดิน

จากนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายต้องการให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาการดำเนินงาน ภายใต้หน่วยงาน ส.ป.ก. โดยเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างแท้จริง สามารถตกทอดถึงมือทายาท และเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพด้านเกษตรอย่างยั่งยืน

เกษตรกรพัทลุงร่วมใจ พัฒนาชุมชนโคกม่วง “สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร”
นายมนูญ สุขรัตน์ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ตนเป็นผู้ที่ได้รับมรดกตกทอดที่ดินจากบิดา เนื่องจากเป็นที่ดินปลูกพืชเชิงเดี่ยว รายได้น้อย ภายหลังทาง ส.ป.ก. ได้เข้ามาดำเนินการออกเอกสารในการครองสิทธิ ส.ป.ก. โดยมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ รูปแบบการขับเคลื่อนของ “ระบบวนเกษตร” เกษตรแบบผสมผสานที่ยั่งยืนและถาวร เช่น การปลูกพืชสมุนไพร เกษตรอินทรีย์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ เกษตรกรแบบยั่งยืน ในแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ และฝายชะลอน้ำ เป็นต้น

เกษตรกรพัทลุงร่วมใจ พัฒนาชุมชนโคกม่วง “สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร”
โดย นางสาว ขนิษฐา ระโหฐาน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่บ้านทุ่งยาว มีลักษณะการประกอบอาชีพ “ปลูกพืชเชิงเดี่ยว” ทำให้ขาดแคลนในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร ทาง ส.ป.ก.พัทลุง จึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาเป็นผู้นำ และสร้างบุคลากรให้เป็นแกนนำเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่รูปแบบการช่วยพัฒนาพื้นที่แบบช่วยเหลือกันเอง ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งเสริมในหลายๆโครงการ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เช่น โครงการ “วนเกษตร ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่” และการให้แหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกรได้สามารถมีเงินหมุนเวียนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ โดยสร้างตนเองขึ้นมาให้มีความมั่นคง และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแน่นอน

เกษตรกรพัทลุงร่วมใจ พัฒนาชุมชนโคกม่วง “สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร”
ทั้งนี้ นายมนูญ กล่าวต่ออีกว่า ในฐานะบทบาทของผู้นำชุมชนบ้านทุ่งยาว ได้มีการทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยาวพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 20 ราย ได้มีการนำวัตถุดิบในสวนมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงเพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับจากตลาดในชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งทางกลุ่มได้ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนบนพื้นที่ ปฏิรูปที่ดิน ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ที่สามารถนำมาแปรรูปได้ เช่น พริกสด พริกไทย ขมิ้น ตะไคร้ และกล้วย และรวมกลุ่มกันนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดเป็น “เครื่องแกงทุ่งยาว” 3 ชนิดได้แก่ แกงเผ็ด แกงส้ม แกงกะทิ ที่มีเอกลักษณ์โดนเด่น โดยใช้พริกขี้นกสด ทำให้เครื่องแกงมีรสจัด เข้มข้น ตามแบบฉบับชาวใต้ดั้งเดิม ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี สะอาด ไร้สารกันบูด โดยได้รับมาตรฐานเครื่องหมายรับรองการันตี เช่น มาตรฐาน อย. , มาตรฐาน มผช. และได้รับรองจากฮาลาล ฯลฯ รวมทั้ง การนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี หันมาผลิตสินค้าการเกษตรแบบปลอดภัย

เกษตรกรพัทลุงร่วมใจ พัฒนาชุมชนโคกม่วง “สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร”
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของเกษตรกรและชุมชนบ้านทุ่งยาว เรียกได้ว่าได้รับการส่งเสริมจาก ส.ป.ก. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินงานในลักษณะแบบบูรณาการ ที่ได้ก่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มชนิดพืชที่ปลูกมากขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาอาชีพต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จนประสบความสำเร็จอันนำไปสู่รายได้

เกษตรกรพัทลุงร่วมใจ พัฒนาชุมชนโคกม่วง “สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร”

หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสั่งซื้อ โทร 081-3883688 , 064-5761173 และ086-2848173 หรือ ช่องทางจำหน่ายออนไลน์ Line :081-3883688 , Facebook Fan page @spicesptl และ Email :sunee.sukrat@gmail.com

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม