พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมรับผิดชอบต่อนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ

20 เม.ย. 67

 

วราวุธ ประกาศ กลางเวทีประชุมใหญ่สามัญฯ พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ 

วันที่ 20 เม.ย. 67 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา  เป็นประธานประชุมสามัญครั้งที่ 1 / 2567 พรรคชาติไทยพัฒนา 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรค ผู้แทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญนี้จัดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 43 และมาตรา 61 ที่กำหนดให้หัวหน้าพรรคต้องจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพื่ออนุมัติภายในเดือน เม.ย.ของทุกปี 

โดยพรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีการปรับโครงสร้างแต่อย่างใด ที่ประชุมจะมีการประชุมสามัญตามระเบียบวาระ ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ , เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2 / 2566 ของพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2566 

นายวราวุธ กล่าวว่า เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายพรรค ในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะงานในภารกิจที่ พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อพรรค ต่อสมาชิกพรรคและประชาชนตามนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ประกาศไว้ และในขณะเดียวกัน ในฐานะหนึ่งในรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงไว้ โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามที่ได้ประกาศไว้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วย สวัสดิการโดยรัฐ อันถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายการเมืองต่อประเทศชาติและประชาชน 

แนวทางการทำงานของ กระทรวงพม. ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ไม่ต่างกับอุดมการณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนา ข้อ6 ที่ว่า มุ่งส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย และข้อ7 ที่ว่า เชื่อมั่นในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างความเท่าเทียมในสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาสภายใต้จิตสำนึกสาธารณะ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม สิ่งที่เรากำลังทำนั้นล้วนสอดคล้องกับอุดมการณ์ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญอย่างยิ่งในการจะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

นายวราวุธ กล่าวว่า การทำหน้าที่ในสภาฯของ สส.พรรคชาติไทยพัฒนา คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีนายพานุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธาน , คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม , คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ นอกจากนี้ กฎหมายที่สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมโหวต อาทิ ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด , ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 , ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม  

“ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนเรายังคงทำหน้าที่ทุกอย่าง อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และทำอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ขอบคุณสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน หวังว่าทุกการขับเคลื่อนงานที่พวกเรากำลังทำอยู่ จะได้รับแรงสนับสนุนทั้งกายและใจ จากพวกเราทุกคน” นายวราวุธ กล่าว

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส