"ธรรมนัส" เดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร 550 ราย จ.ร้อยเอ็ด

20 เม.ย. 67

"ธรรมนัส" เดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร 550 ราย จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองพอก และอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 550 ราย ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมบูรณาการให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะในเรื่อง การจัดที่ดิน ทำกินให้เกษตรกร การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในที่ดิน การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งเงินทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยก่อนหน้านี้ทาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จับมือร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เรื่อง การให้ผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินใช้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นหลักประกันสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ตามบันทึกข้อตกลงฉบับเดิม (ยังไม่ครอบคลุมถึงโฉนดเพื่อการเกษตร) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 80 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์  นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก. ในรูปของ “โฉนดต้นไม้” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มาเป็นหลักประกันสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางรัฐบาลมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเห็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีที่ดินทำกิน สามารถพัฒนาอาชีพและรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวในระยะยาว

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,037,823  ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 726,477 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 15 อำเภอ 72 ตำบล โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 62,367  ราย 78,334 แปลง เนื้อที่ประมาณ 663,876 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ได้มีแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจากเป้าหมายตามแผนระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งสิ้น ประมาณ 34,965 แปลง เนื้อที่ประมาณ 302,127 ไร่ ได้ดำเนินการออกโฉนด แล้วทั้งหมด 1,586 แปลง เนื้อที่ประมาณ 15,401 ไร่ ในส่วนพื้นที่เขตอำเภอหนองพอก 13,872 แปลง เนื้อที่ประมาณ 116,064 ไร่ ได้ออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว 672 แปลง เนื้อที่ประมาณ 6,258 ไร่

advertisement

ข่าวยอดนิยม