ส.ป.ก. จับมือ กรมอุทยาน แก้ปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนอุทยานฯ

23 ก.พ. 67

ส.ป.ก. จับมือ กรมอุทยาน แก้ปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนอุทยานฯ

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ไปหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนบริเวณพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และที่อื่น ๆ นั้น

 ชส.ป.ก. จับมือ กรมอุทยาน แก้ปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนอุทยานฯ

วันที่ 23 ก.พ. 67 ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายธนดล สุวัณณฤทธิ์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมหารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) นำโดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ (นายอรรถพล เจริญชันษา) รองอธิบดี (นายวีระ ขุนไชยรักษ์) ผู้ตรวจราชการกรม (นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล) และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก. จับมือ กรมอุทยาน แก้ปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนอุทยานฯ

โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยความชื่นมื่นเป็นกันเอง สำหรับผลการหารือทั้งสองหน่วยงานได้เห็นพ้องในการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมโดยแต่ละฝ่ายได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) และรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ (นายวีระ ขุนไชยรักษ์) เป็นหัวหน้าคณะในการพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนบริเวณพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณที่อื่น ๆ อย่างยั่งยืน โดยคณะทำงานดังกล่าวจะนัดหารือติดตามความคืบหน้าทุกเดือนเพื่อเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวต่อไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม