ครม. แต่งตั้ง “วัน-บุญจง” นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

13 ก.พ. 67

ครม.แต่งตั้ง “วัน-บุญจง” นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พร้อมรับทราบตั้ง ศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธานสภาสภาพัฒน์


นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเห็นชอบ การแต่งตั้ง นายวัน อยู่บำรุง และ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

นอกจากนี้ ยังรับทราบการแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาพัฒน์ จำนวน 11 คน ดังนี้
1.นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภา
2.นายกงกฤช หิรัญกิจ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
4.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
5.นายปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายวิษณุ อรรถวานิช กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
8.นายสมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
9.นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายอารีย์ ชวลิตซีวินกุล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

advertisement

ข่าวยอดนิยม