นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC อำนวยความสะดวก แจ้งเบาะแสการทุจริต    

9 ก.พ. 67

นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC อำนวยความสะดวก แจ้งเบาะแสการทุจริต

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SOS - CDC จากนายสุรศักดิ์ ปัญญาวุฒิ ประธานรุ่นหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 14 โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนนทบุรี 3 สำนักงาน ป.ป.ช.
นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC อำนวยความสะดวก แจ้งเบาะแสการทุจริต    
สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SOS - CDC ได้รับการพัฒนาจากนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. นำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC อำนวยความสะดวก แจ้งเบาะแสการทุจริต    
ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 14 เป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต และส่งเสริมการป้องปรามการทุจริต เพื่อนำพาสำนักงาน ป.ป.ช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ตามที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี ที่ผ่านมา โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะนำโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องปรามการทุจริตตามวัตถุประสงค์ต่อไป
นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC อำนวยความสะดวก แจ้งเบาะแสการทุจริต    
“ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ”

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม