เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. เผย 5 สิทธิประโยชน์ภายใต้สัญญาใหม่

30 ม.ค. 67

กยศ. แจ้งผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เผย 5 สิทธิประโยชน์ภายใต้สัญญาใหม่ เช็กวิธีลงทะเบียนนัดหมาย เลือกวันที่สะดวกได้

กยศ. ขอเชิญผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

กลุ่มเป้าหมาย

• กลุ่มก่อนฟ้องคดี
• กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี
• กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา
• กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีไปแล้ว
• กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้

1. ผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน
2. ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
3. ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
4. การคำนวณยอดหนี้ที่จะนำมาปรับโครงสร้างหนี้

   - กองทุนฯ จะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด

   - ในกรณีคำนวณยอดหนี้ใหม่แล้วไม่มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือ กองทุนฯจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้กู้ยืมและให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100% โดยถือว่าผู้กู้ยืมได้ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

   - สำหรับผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้คงเหลือและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กองทุนฯจะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายนับแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณตัดชำระหนี้ใหม่ จากเดิมตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น แต่เมื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่จะตัดเงินต้น (เฉพาะส่วนที่ครบกำหนด) ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ

   - อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และอัตราเบี้ยปรับ 0.5% ต่อปี

   - ในส่วนของเบี้ยปรับทั้งหมด กองทุนฯจะพักแขวนไว้ เมื่อผู้กู้ได้ทำการชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100%

   - เมื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ทันที

   - ในกรณีที่ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สะสมถึง 6 งวด หรือเมื่อผู้กู้ยืมมีงวดผ่อนชำระเหลือไม่ถึง 6 งวด หากผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ให้ถือว่าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงและให้ผู้กู้ยืมผูกพันรับผิดตามสัญญาเดิม กองทุนฯจะนำเบี้ยปรับที่ตั้งพักแขวนไว้กลับมาเป็นทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการฟ้องร้องหรือบังคับคดีกับผู้กู้ยืมต่อไป

ขั้นตอน ลงทะเบียนนัดหมายปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.

1. คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ https://slfregis.studentloan.or.th/SLFDUE/duedate/SLFDUE000.jsp
2. คลิกแถบสีน้ำเงินเข้ม ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน
4. เลือกวันที่นัดหมายทำสัญญา
5. เลือกเวลานัดหมายทำสัญญา
6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่คำว่า ลงทะเบียน แถบสีเหลืองด้านล่างสุด จากนั้นให้แคปหน้าจอไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

ผู้กู้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการนัดหมายได้ที่ https://slfregis.studentloan.or.th/SLFDUE/duedate/SLFDUE000_c.jsp

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส