Smart Farmer ต้นแบบเกษตรกรไทย

3 ธ.ค. 66

Smart Farmer ต้นแบบเกษตรกรไทย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นผลักดันเกษตรกรไทยยกระดับวงการเกษตรของไทย ผลักดันสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรสามารถรับมือกับความท้าทายทางการเพาะปลูกข้าวไทยที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายมาอำนวยความสะดวกในอุสาหกรรมการเกษตร ส่งผลให้การทำการเกษตรในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น เทคโนโลยีต่างๆมีส่วนช่วยให้ชาวนาสามารถรัถมือกับปัญหาในการทำนาปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ผลักดันส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer เพื่อเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดีและนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการทำการเกษตร เพื่อความก้าวหน้าในอุสาหกรรมการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบเกษตรกรไทย

อาญาสิทธิ์ เหล่าชัย ที่ปรึกษาเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคอีสานและผู้จัดการโรงสีข้าวกลุ่มข้าวอินทรีย์อารยะฟาร์ม เล่าว่า เริ่มต้นจากทางบ้านที่มีการทำเกษตรแบบธรรมชาติ ทำนาอินทรีย์มาแต่ดั้งเดิม ในปีแรกที่เริ่มมาทำเกษตรต่อจากรุ่นพ่อและแม่ในช่วงปี 2559 - 2560 เรามีแนวคิดใหม่ๆแปลกจากเดิมที่เกษตรกรในพื้นที่ทำ โดยช่วงนึงได้ไปศึกษาความรู้กับพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่หรือเกษตรกรวัยใกล้เคียงกัน

Smart Farmer ต้นแบบเกษตรกรไทย

ณ ตอนนั้นอยากทราบว่าพี่น้องเกษตรกรในวัยเดียวกันมีความคิดเช่นไร ในมุมมองของการกลับมาสานต่อการทำเกษตรจากพ่อแม่ จึงได้สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer โดยกลุ่มจะมีการส่งเสริมการทำเกษตรธรรมชาติหรือการทำนาอินทรีย์ ทางกลุ่ม Young Smart Farmer จะช่วยเติมเต็มความรู้ในส่วนนี้ให้กับสมาชิกในเครือข่าย หลังจากได้เข้าร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยกันแชร์ความคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาส่งผลให้เกิดเทคนิคใหม่ๆในการทำการเกษตรที่ดีขึ้นเร็วขึ้นประหยัดขึ้นและได้ผลผลิตมากขึ้น ทั้งนี้การเป็นเกษตรกรต้นแบบสิ่งแรกคือ เราจะต้องอยู่ให้ได้อย่างเพียงพอและพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ได้เห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางของ Smart Farmer มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายและสามารถช่วยลดภาระต้นทุนจากการทำนาแบบใช้สารเคมีได้

Smart Farmer ต้นแบบเกษตรกรไทย
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดให้ความสำคัญกับเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีต่างๆในการทำนาปลูกข้าวและได้ใช้นวัตกรรมต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำเกษตรอินทรีย์และยังทำให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆในการทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน

advertisement

ข่าวยอดนิยม