นิด้าโพล เผยคนเชียร์ มาดามเดียร์ นั่ง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

3 ธ.ค. 66

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ ภาค 2 เผย คนส่วนใหญ่เชียร์ มาดามเดียร์ เหมาะนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ ภาค 2” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ

รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง โดยการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0%

ทั้งนี้ จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง 50.53% ระบุว่า ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา 35.80% ระบุว่า เคยเลือก แต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566 ส่วน 12.52% ระบุว่า เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566 และ 1.15% ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย

ขณะที่สาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดในการเมืองไทยได้จนถึงปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง 39.62% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีแฟนคลับ/ฐานทางการเมืองที่มั่นคง เช่น ฐานในภาคใต้ รองลงมา 30.92% ระบุว่า ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีศักยภาพในการนำพรรคฯ

ส่วน 26.41% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มั่นคง และ 22.60% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์ชัดเจนในการต่อสู้กับระบบเผด็จการ และการคอร์รัปชัน

อีก 20.08% ระบุว่า สส. หรือแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญทางการเมือง ,9.16% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคฯ ,3.21% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของ และ 3.44% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ควรทำเพื่อที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง พบว่า ตัวอย่าง 45.50% ระบุว่า ปฏิรูปพรรคฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองไทยในปัจจุบัน รองลงมา 35.65% ระบุว่า เลือกหัวหน้าพรรคที่มีศักยภาพในการนำพรรคฯ ,17.94% ระบุว่า คัดสรรตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคฯ ที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

17.79% ระบุว่า แสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านที่มีศักยภาพ ,15.34% ระบุว่า เชิญอดีตแกนนำพรรคฯ ที่ออกจากพรรคไปแล้วให้กลับเข้ามาช่วยฟื้นฟูพรรคฯ ,13.51% ระบุว่า สร้างความเป็นเอกภาพภายในพรรคฯ ,8.09% ระบุว่า เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างผลงาน ,7.94% ระบุว่า เลือกเลขาธิการพรรคฯ ที่มีความสามารถในการบริหารพรรคฯ และ 1.45% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม