PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28 พ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กรมศิลปากร ก่อสร้างโครงการประดับไฟโบราณสถาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น โดย ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

PEA ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ที่สามารถปรับโทนสี สร้างฉากสีสัน มีมิติความเคลื่อนไหวทางแสง ใช้เทคโนโลยีการควบคุมแสงสีอย่างต่อเนื่อง กลมกลืน ซึ่งโคมไฟ LED มีคุณสมบัติการประหยัดไฟ มีค่าใช้จ่ายทางด้านกระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่าโคมไฟส่องสว่างแบบเดิมถึง 70% และมีอายุการ
ใช้งานยาวนานกว่า

ทั้งนี้ PEA ได้ติดตั้งระบบจ่ายไฟ พร้อมปรับปรุงอาคารจ่ายไฟ ซึ่งคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเดิมที่ได้ออกแบบร่วมกับกรมศิลปากร มีระบบป้องกันทางไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม สามารถติดตั้งโปรแกรมเปิด-ปิดแสงไฟตามวันเวลาที่กำหนด หรือตามค่าแสงสว่างแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้โคมไฟประหยัดพลังงานในโครงการ สร้างภาพลักษณ์ในโบราณสถาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเชิดชูโบราณสถานให้โดดเด่นทรงคุณค่า สืบสานวัฒนธรรมของชาติให้ยาวนานต่อไป

กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โทร. 0-2590-5187

advertisement

ข่าวยอดนิยม