กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนร่วมแสดงความเห็น "ว่าด้วยการโอนอสังหาริมทรัพย์"

23 พ.ย. 66

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนร่วมแสดงความเห็น "ว่าด้วยการโอนอสังหาริมทรัพย์"

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงมีหน้าที่ในการศึกษา วิจัย เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการออกเป็นมาตรการส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาไปเป็นกิจการในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนร่วมแสดงความเห็น "ว่าด้วยการโอนอสังหาริมทรัพย์"

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปี พ.ศ. 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีกำหนดแผนการประเมินผลความคุ้มค่าของกฎหมาย ประกอบด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การโอนอสังหาริมทรัพย์จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อไป

 กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนร่วมแสดงความเห็น "ว่าด้วยการโอนอสังหาริมทรัพย์"

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศได้ทาง https://bit.ly/3R9Ff5P และสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะผ่านทางแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ทางผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร http://bit.ly/3SUpbX2  และผ่านระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mjg4OURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม