“ไชยา” ล่องกระบี่ ชูโครงการ “กระบี่เมืองแพะ” ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตาม BCG Model

23 พ.ย. 66

“ไชยา” ล่องกระบี่ ชูโครงการ “กระบี่เมืองแพะ” ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตาม BCG Model

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและรับฟังผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแพะอันดา มหา’ลัยแพะนานาชาติจังหวัดกระบี่ (ศรีผ่องฟาร์ม) ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ รับฟังโครงการเลี้ยงแพะครบวงจรตามมาตรฐานฮาลาลภายใต้แผนงานขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในพื้นที่จ.กระบี่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเกษตรผสมผสานกับการปลูกพืชเชิงเดียว อาทิ สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา ตามโครงสร้าง Bio Circular Green Economy model (BCG Model) และเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรและมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในโอกาสนี้ รมช.ไชยา ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ อีกด้วย

 “ไชยา” ล่องกระบี่ ชูโครงการ “กระบี่เมืองแพะ” ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตาม BCG Model

รมช.ไชยา กล่าวว่า สินค้าทางด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตทางการตลาดสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับโครงการกระบี่เมืองแพะ เป็นโครงการต้นแบบจากการร่วมมือของภาคการศึกษาและภาคเกษตรที่สามารถต่อยอดให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมอบหมายกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาสายพันธุ์แพะที่มีคุณภาพ การเลี้ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐาน GFM การดูแลสุภาพสัตว์ปลอดโรค ตลอดจนการพัฒนาโรงชำแหละและแปรรูปแพะ ที่ได้มาตรฐานฮาลาลซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะขยายตลาดส่งออกแพะไทย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มมุสลิม และเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตร ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม