กรมการปกครองเปิดสอบบรรจุปลัดอำเภอปีงบ’67 ยันโปร่งใส ฝากไม่ได้ เตือนอย่าเชื่อผู้แอบอ้าง!

19 พ.ย. 66

กรมการปกครองเปิดสอบบรรจุปลัดอำเภอปีงบ’67 บรรจุ 100 อัตรา สมัครออนไลน์ 27 พ.ย.-20 ธ.ค. นี้ เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยให้ได้รับตำแหน่ง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครองจะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 27 พ.ย. - 20 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชม. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับปีงบประมาณ 2567 นั้นมีอัตราตำแหน่งปลัดอำเภอว่างทั้งสิ้น 100 อัตรา ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครอง ส่วนการสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ผู้จะสมัครสอบปลัดอำเภอต้องผ่านทั้งคุณสมบัติทั่วไป อาทิ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา ยกเว้นเป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบรับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานของรัฐ เป็นต้น

ตลอดจนมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) หรือนิติศาสตร์ และผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ 20 ธ.ค. 66
กรมการปกครองเน้นย้ำเรื่องการดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้แข่งขันให้ได้รับขึ้นบัญชีหรือมีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาด

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส