ลบประวัติอาชญากรรม โครงการล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17 พ.ย. 66

ลบประวัติอาชญากรรม โครงการล้างความผิด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คืนสิทธิ คืนชีวิตใหม่ให้ประชาชน ไปแล้วกว่า 9.3 ล้านคน

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบประวัติของบุคคลจำนวนมาก เพื่อคัดกรองบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน องค์กร/บริษัทของตน โดยประชาชนต้องแสดงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมประกอบในการสมัครงาน เพื่อหารายได้มาดำรงชีพซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีอาญา แต่ศาลพิพากษายกฟ้อง พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง จะยังมีประวัติอาชญากรรมอยู่ในฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ทำให้ถูกตัดสิทธิ ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน ขาดโอกาสในการหางาน ประกอบอาชีพ กลับไปใช้ชีวิตใหม่เฉกเช่นประชาชนทั่วไป ทำให้ขาดรายได้ และอาจทำให้ต้องก่ออาชญากรรม

โครงการ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน” ดำเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีรายการที่ยังไม่เคยมีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในฐานข้อมูลกองทะเบียนประวัติอาชญากร จำนวนกว่า 13 ล้านรายการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปรับปรุงการจัดเก็บประวัติบุคคลออกเป็น 3 ทะเบียน ได้แก่ 1) ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา 2) ทะเบียนประวัติอาชญากร 3) ทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดที่มิใช่อาชญากร ผลการแบ่งทะเบียนในการจัดเก็บข้อมูลและหลักเกณฑ์การคัดแยกประวัติอาชญากรรมตามระเบียบนี้ ทำให้มีบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรเพียง 3,729,173 ราย จากทั้งหมด 13,051,234 ราย สามารถคืนสิทธิให้กับประชาชนจากโครงการนี้จำนวนกว่า 9.3 ล้านคน

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การถอนประวัติออกจากฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากรอีกด้วย

istock-954699760

หลักเกณฑ์การลบประวัติอาชญากรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประวัติบุคคล ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 29 วรรคสอง ซึ่งเป็นไปตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ หรือ Presumption Of Innocence ว่าในคดีอาญาหากไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

1.มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
2.ยกฟ้อง
3.มีกฎหมายยกเลิกความผิดนั้น
4.ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีผลเป็นที่น่าพอใจ
5.ผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรม
6.มีกฎหมายล้างมลทิน
7.ได้รับการอภัยโทษ
8.ไม่มีการกระทำความผิดซ้ำภายใน 20 ปี,
9.ผู้ต้องหาเป็นเด็ก หรือเยาวชน
10.มีคำพิพากษาใหม่ว่ามิใช่ผู้กระทำความผิด และคดีขาดอายุความ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติอาชญากรให้เป็นปัจจุบัน

ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปรับปรุงการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโครงการลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ www.crd-check.com เมื่อท่านมีชื่ออยู่ในโครงการ หมายความว่าประวัติอาชญากรรมของท่านได้ถูกทำการคัดแยกและถอนประวัติเรียบร้อยแล้ว

วิธีตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบประวัติของตนเองผ่านเว็บไซต์ https://www.crd-check.com/bg/landing

เงื่อนไขการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. ให้กรอกข้อมูลตามจริง แนบไฟล์ภาพบัตรประชาชนที่ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น และใส่ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้มารับผล การขอตรวจสอบประวัติเป็นการแจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงาน หากให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยปกปิดข้อมูล อาจเป็นความผิดทางอาญา

3. การตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุลและเลขประจำตัวประชาชน ไม่สามารถยืนยันประวัติได้ดีเท่ากับการตรวจสอบ ด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

4. ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 7-15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ)

5. การตรวจสอบสถานะ สามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ www.crd-check.com เมื่อขึ้นสถานะว่า อนุมัติ จึงสามารถมารับผลตรวจประวัติอาชญากรได้

6. ถ้าไม่ได้ระบุผู้รับมอบอำนาจ จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับผลตรวจสอบประวัติได้ และ ถ้ามอบอำนาจให้บุคคลใดแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจได้

7.การรับผลตรวจสอบประวัติ ผู้มารับผลตรวจประวัติต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดง ณ จุดรับผลการตรวจสอบประวัติด้วย กรณีมอบอำนาจให้มารับผลตรวจประวัติต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ ที่มีการเซ็นรับรองสำเนา พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท มาแสดงในวันที่รับผลตรวจประวัติ

การตรวจสอบประวัติเพื่อ เข้ารับบรรจุราชการ, ขออนุญาตทำใบขับขี่, ขออนุญาตซื้อ มีและใช้ หรือโอนอาวุธปืน ต้องตรวจสอบด้วยพิมพ์ลายนิ้วมือเท่านั้น

กองทะเบียนประวัติอาชญากร แจ้งผการตรวจสอบประวัติเป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้น

กรณีขอหนังสือรับรองความประพฤติฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศหรือจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร 02-2052168/ 02-2052169

ผลตรวจประวัติ มีค่าธรรมเนียม ชุดละ 100 บาท (รับผลประวัติได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในระบบเท่านั้น) ชำระในวันที่มารับผลตรวจ ณ สถานที่ที่เลือกรับผลการตรวจสอบ

กรณีผู้พิการ ให้เตรียมบัตรผู้พิการมาแสดงในวันที่มารับผลตรวจประวัติ เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม

advertisement

ข่าวยอดนิยม