“ไชยา” ลุยโคราช ตรวจราชการ ชูนโยบายชะลอการขาย ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ปลอดโรค

16 พ.ย. 66

“ไชยา” ลุยโคราช ตรวจราชการ ชูนโยบายชะลอการขาย ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ปลอดโรค

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ได้มารับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด และสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบการร่วมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ให้มีการเติบโตตามหลักสากล จากนโยบายชะลอการขายข้าวเปลือก เพื่อชะลอเวลาให้กลไกตลาดได้ทำงาน โดยอาศัยสหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ในโอกาสนี้ได้เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สอดรับนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ในด้านสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงในพื้นที่เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร แพะ เป็นต้น

“ไชยา” ลุยโคราช ตรวจราชการ ชูนโยบายชะลอการขาย ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ปลอดโรค

รมช.ไชยา กล่าวว่า ในอนาคตวางแผนไว้ว่า กรมปศุสัตว์จะมีการดำเนินการพัฒนาศูนย์วัคซีนให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และเพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้า และเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาดในต่างประเทศ นอกจากนี้ได้มีการศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในด้านปัจจัยการผลิตมีต้นทุนสูงอีกด้วย

“ไชยา” ลุยโคราช ตรวจราชการ ชูนโยบายชะลอการขาย ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ปลอดโรค

“สำหรับวันนี้มารับฟังบรรยายผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ 2 สหกรณ์ซึ่งได้นำนโยบายชะลอการขายข้าวเปลือก มาเสนอต่อประธานสหกรณ์ เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ด้านปศุสัตว์ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ในการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค บริเวณพื้นที่ตะเข็บชายแดนจังหวัดตาก เชียงราย นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ และนราธิวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดตลาดให้กับผู้ที่ทำการค้าปศุสัตว์สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เพื่อขับเคลื่อนตลาดการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ต่อไป ด้านปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตทางกระทรวงเกษตรฯ ได้มีคณะกรรมการรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านราคา ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด”

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม