กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย "ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต ยกระดับสหกรณ์"

30 ต.ค. 66

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย "ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต ยกระดับสหกรณ์"

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับผู้บริหารสหกรณ์ในยุคดิจิทัล ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2566 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย "ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต ยกระดับสหกรณ์"

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จากทั่วประเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การทุจริตของสหกรณ์ในปัจจุบัน การป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ และแนวทางการบริหารสหกรณ์ในยุคดิจิทัล รวมทั้งความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์จากการใช้งานแอปพลิเคชัน Smart4M เพื่อสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย "ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต ยกระดับสหกรณ์"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ที่เป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจฐานราก จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาจุดอ่อนจากการควบคุมภายในและให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของตนเองและข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart4M มาช่วยในการบริหารข้อมูลทางการเงินได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และใช้เป็นช่องทางการตรวจสอบฐานะทางการเงินของสหกรณ์และของตนเองได้ตลอดเวลา นับเป็นการช่วยป้องปรามการทุจริตและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงสนับสนุนให้สหกรณ์นำแอปพลิเคชันดังกล่าวมาสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และให้บริการสมาชิก เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่มุ่งประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย "ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต ยกระดับสหกรณ์"

"การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเห็นประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชัน Smart4M ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสหกรณ์มีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสหกรณ์ จะส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง" รมว.เกษตรฯ กล่าว

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย "ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต ยกระดับสหกรณ์"

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรและระบบสหกรณ์ โดยเสริมสร้างระบบการเงินการบัญชีที่มีเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ปฏิบัติ สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินในการวางแผนบริหารจัดการ มีการกำหนดเกณฑ์การควบคุมภายในที่ดี มีการควบคุมและดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการป้องกัน ป้องปรามการทุจริต และยกระดับสหกรณ์" ผ่าน Quick win 4 โครงการเร่งด่วน ได้แก่

  1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชิงรุก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  2. ตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์ เป็นการป้องปรามปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี (CAD Financial and Accounting Advisory Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวมทั้งความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
  4. บูรณาการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ Think & Do Together โดยบูรณาการความร่วมมือ 5 ฝ่ายของขบวนการสหกรณ์ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์ มุ่งเน้นให้สหกรณ์ยกระดับการควบคุมภายในให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย "ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต ยกระดับสหกรณ์"

นอกจากนี้ ยังมีแผนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์ ผ่านการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพักชำระหนี้ และบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและสินเชื่อ จำนวน 1,700 แห่ง รวมทั้งเตรียมขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านการเงินและบัญชีให้สอดคล้องกับโครงการแต่ละโครงการ และพัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ผ่านการสร้างครูบัญชีอาสา การสอนบัญชีรับ - จ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในถิ่นทุรกันดารและการสอนบัญชี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส