ฟรีวีซ่าแล้ว เตรียมรับ จีน-คาซัคสถาน มาเที่ยวไทยได้เลย

19 ก.ย. 66

ประกาศ ฟรีวีซ่า” ให้จีนกับคาซัคสถานแล้ว เริ่ม 25 ก.ย.66 - 29 ก.พ.67

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ

โดยมีเนื้อหากำหนดผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐคาซัคสถาน ที่จะเข้ามาในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เดิน 30 วัน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย

เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส