ประวัติ "ครูบาเจ้าศรีวิชัย" รัฐบาลเสนอชื่อ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

10 ก.ย. 66

รัฐบาลเสนอชื่อ "ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำสันติภาพสู่สังคมโลก เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเสนอชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา” คุณงามและความดีของท่านจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม

นับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำสันติภาพสู่สังคมโลก โดยการดำเนินงานในระยะแรก วธ.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณามอบหมายการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม

“ทุกฝ่ายมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเสนอรายชื่อและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ150 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยให้คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานในพื้นที่ล้านนา 10 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีความสะดวกและคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อสืบค้น วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญ เนื่องจากผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยมีประจักษ์พยานมากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านของการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ถาวรวัตถุ ซึ่งปรากฏข้อมูลดำเนินการในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นนี้ ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้าน นอกจากนี้ ข้อมูลต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก รวมทั้งสามารถนำเสนอให้ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีความสนใจเกิดความรู้ความเข้าใจและรู้สึกเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการเสนอยูเนสโกในปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองในปี 2571”

ประวัติ ครูบาศรีวิชัย หรือ พระสีวิไชย เป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า ตนบุญแห่งล้านนา

ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุตรของ นายควาย มารดา ชื่อ นางอุสา เกิดที่บ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีนามเดิมว่า อ้ายฟ้าร้อง เพราะในขณะที่ท่านเกิด อากาศวิปริต มีลมฝน ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า จึงถือเอานิมิตนั้นมาตั้งชื่อ

ครูบาศรีวิชัย ได้เริ่มบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 18 ปี ณ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ ต่อมาเมื่ออายุครบบวช ท่านก็ได้อุปสมบทมี พระครูสุมโณ วัดบ้านโฮ่งหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า สิริวิชโย มีนามบัญญัติว่า พระศรีวิชัย

ครูบาศรีวิชัย เป็นผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครูบาศรีวิชัยได้รับคำเรียกร้องจากศรัทธาประชาชนให้ช่วยดำริและจัดการเรื่องนี้ จึงเริ่มลงมือสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 แล้วเสร็จในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2478

ในช่วงบั้นปลายชีวิตของ ครูบาศรีวิชัย ท่านเดินทางไปบูรณะวัดวาอารามหลายแห่งทั่วภาคเหนือ ผลงานชิ้นสุดท้ายของท่านคือ การสร้างสะพานข้ามลำน้ำปิง ระหว่างบ้านริมปิง จังหวัดลำพูน กับอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ พ.ศ. 2480 สะพานยังไม่ทันแล้วเสร็จ อาการอาพาธโรคริดสีดวงทวารของท่านกำเริบ จึงต้องไปพักที่วัดจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แต่อาการก็ไม่ทุเลา ท่านจึงกลับวัดบ้านปาง อำเภอลี้ อาการของท่านมีแต่ทรงกับทรุด กระทั่งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 ครูบาศรีวิชัย ก็ถึงกาลมรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 60 ปี

อัฐิธาตุของท่านที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน แบ่งไปบรรจุตามสถานที่ต่างๆ ทั่วแผ่นดินล้านนา

ส่วนที่ 1 บรรจุที่ วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน
ส่วนที่ 2 บรรจุที่ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 3 บรรจุที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง
ส่วนที่ 4 บรรจุที่ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา
ส่วนที่ 5 บรรจุที่ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
ส่วนที่ 6 บรรจุที่ วัดน้ำฮู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส่วนที่ 7 บรรจุที่ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ข้อมูลอ้างอิง wiki/ครูบาศรีวิชัย / chula.ac.th

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส