MEA แนะผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตชื่อเจ้าของมิเตอร์ ช่วยรักษาสิทธิประโยชน์มากมาย

8 มิ.ย. 66
MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แนะผู้ใช้ไฟฟ้าเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ควรเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากที่มีการเปลี่ยนเจ้าของที่อยู่อาศัย แต่ไม่เปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ทำให้เสียโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชันต่าง ๆ เช่น MEA Point รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการรับผิดชอบหนี้ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการค้างชำระค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยรายใหม่ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว MEA จะดำเนินการทางกฎหมายกับคู่สัญญาที่มีชื่อเป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ เป็นหลัก
 
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ หรือ ช่องทางออนไลน์ ผ่านบริการ MEASY (https://eservice.mea.or.th/measy) โดยในกรณียกเลิกชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถใช้เอกสารหลักฐานของผู้เป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ และกรณีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ สามารถใช้เอกสารหลักฐานของเจ้าของรายใหม่ ซึ่งทั้ง 2 กรณี ใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
2. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ทะเบียนบ้าน หนังสือให้เลขบ้าน หรือหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือโฉนดที่ดิน ที่มีชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจ)
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, Instagram :  meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นกระแส