กระทรวงอุตฯ สั่งการดีพร้อม เร่งปรับภูมิทัศน์ สร้าง DIPROM Landmark พระราม 4

1 มิ.ย. 66

กระทรวงอุตฯ สั่งการดีพร้อม เร่งปรับภูมิทัศน์ สร้าง DIPROM Landmark พระราม 4 ศูนย์รวมการให้บริการ ผปก. อุตสาหกรรมยุคใหม่

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง บริบทต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ทำให้ทุกองค์กรต้องตื่นตัวและแผนรับมือตลอดเวลา ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่แปรผันและพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จ โดยในปี 2566 ได้เดินหน้าปรับแนวคิด และการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้นโยบาย“MIND” เน้นการปรับอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ โดยให้ความสำคัญในการยกระดับทุกองค์ประกอบของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย “หัว” และ “ใจ” ของคนกระทรวงอุตสาหกรรม”

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีสู่ภายนอก อันจะเป็นการสร้างคุณค่าแก่องค์กร ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น โดยหนึ่งในนั้น คือ โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน โครงการจิตอาสารวมพลัง MIND ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารนารายณ์ ขณะเดียวกัน ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเร่งดำเนินการโครงการจิตอาสาดังกล่าว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้รักสามัคคี ผูกพันในองค์กร และสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสาธารณชนอีกด้วย

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดีพร้อม ขานรับนโยบายการปฏิรูปองค์กรดังกล่าว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบกว่า 2 ทศวรรษ พลิกโฉมพื้นที่เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ และส่งเสริมเวิร์คไลฟ์บาลานซ์ในพื้นที่ดีพร้อม พระรามที่ 4 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 กิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day ภายใต้ โครงการปรับภูมิทัศน์ DIPROM Landmark พระราม 4 โดยการผนึกกำลังบุคลากรดีพร้อมร่วมลงมือลงแรงขุดลอกบ่อน้ำ ปรับแต่งขอบบ่อน้ำ ขุดดินปลูกต้นไม้ นำขยะเศษวัสดุทิ้ง และปรับพื้นที่โดยรอบ เพื่อการดำเนินการต่อในระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่ที่ดำเนินการในระยะที่ 1 ด้วยการสร้างที่จอดรถ จัดสวนหย่อม สร้างร้านกาแฟในสวน และจัดพื้นที่โคเวิร์คกิ้งสเปซ เพื่อให้เป็นพื้นที่

สำหรับผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานให้แก่บุคลากรโดยรอบ ซึ่งช่วยลดอัตราการเบิร์นเอาท์ และ ยังเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์สำหรับประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ระยะที่ 3 ทำความสะอาดและปรังปรุงโครงสร้างของอาคาร กองอำนวยการสิ่งทอ (เดิม) และพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการในระยะที่ 4 แปลงโฉม อาคารกองอำนวยการสิ่งทอ (เดิม) ให้กลายเป็น “DIPROM Landmark พระราม 4” โดยการปรับปรุง ครงสร้าง ตัวอาคาร ออกแบบตกแต่งภายใน และเพิ่มเติมพื้นที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์รวมข้อมูล มุมหนังสือ ร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร พื้นที่อเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงพื้นที่แสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการจดจำที่ดี ดึงดูดประชาชนผู้มาใช้บริการด้วยอาคารที่มีดีไซน์ทันสมัย อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์รวมการให้บริการผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ย่านพระราม 4 ในอนาคตต่อไป

สำหรับกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการจิตอาสาฯ โดยดีพร้อมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคีเครือข่ายพันธมิตร อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเครือข่าย และสมาคมฯ ต่าง ๆ มาร่วมแรง ร่วมใจกันดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบดีพร้อม พระราม 4 ประกอบด้วยพื้นที่ 3 จุด ได้แก่

  1. บริเวณโดยรอบบ่อน้ำ พื้นที่ด้านหลัง และริมทางเดินอาคารกองอำนวยการสิ่งทอ (เดิม)
  2. บริเวณรอบสนามหน้าอาคารศูนย์ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (DIPROM Thai-IDC)
  3. บริเวณข้างอาคารและหลังอาคารกองพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกและหน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา ที่นำรถน้ำมาเติมลงในบ่อน้ำ และกรมป่าไม้ ที่มอบพันธุ์ไม้มงคล 9 ชนิด จำนวนกว่า 100 ต้น มาให้ปลูกในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งดีพร้อมจะเร่งดำเนินการปรับภูมิทัศน์ให้สามารถดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างการจดจำที่ดีต่อองค์กร พร้อมส่งต่ออุตสาหกรรมที่ดีคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้าย

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส