เปิด! คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

20 เม.ย. 66

เปิด! คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ในการ เลือกตั้ง ส.ส. 2566 

ในการ เลือกตั้ง ส.ส. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • มีสัญชาติไทย หรือ หากเคยแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
  • มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

 ผู้มีลักษณะต้องห้าม

  • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
  • ต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

309982

advertisement

ข่าวยอดนิยม