กกต. เคาะแล้ว!!! วันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค.

21 มี.ค. 66

กกต. เคาะแล้ว!วันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 ส่วนวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. 66 เตรียมส่งประกาศให้สำนักเลขาธิการนายกฯ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 มี.ค. 66 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า ตามที่ “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มี.ค. 2566 โดยกำหนดให้ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปนั้น

วันนี้สำนักงาน กกต.ได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. และประกาศ กกต.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 ฉบับให้ กกต.พิจารณา โดยที่ประชุม กกต.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ ดังนี้ เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีภารกิจที่สำคัญ 1.วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. 2.วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

และ 3.วันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยวันที่ 3-7 เม.ย. 2566 เป็นวันรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด วันที่ 4-7 เม.ย. 2566 เป็นวันรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. -13 เม.ย. 2566 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 7-13 พ.ค. 2566 และวันที่15-21 พ.ค. 2566

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต.จะส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส.

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส