MEA เปิดรับสมัครโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566

10 ม.ค. 66
MEA เปิดรับสมัครโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ประเภท 3, 4 และ 5 ตามนโยบาย สนพ. ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.พ. 2566 
 
ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (Demand Response Pilot Project) เพื่อทดสอบลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า (System Peak) โดยใช้โปรแกรมการตอบสนองในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program) ซึ่งจะช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้า เพื่อทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 ปริมาณ 19.5 เมกะวัตต์ ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. และ ช่วงเวลา 19.30 - 22.30 น. ซึ่ง MEA ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 1 ในปี 2565 เรียบร้อยแล้ว 
 
ทั้งนี้ ยังมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนั้น สนพ. จึงได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2 เพิ่มเติม สำหรับกำลังไฟฟ้าเสนอลดส่วนที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีระยะเวลาเรียกลดการใช้ไฟฟ้าและจ่ายผลตอบแทนระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2566 
 
การจ่ายผลตอบแทนการลดการใช้ไฟฟ้า : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) 
 
อัตราค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการ : ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 : ค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) ด้วยอัตรา 44.5692 บาท/กิโลวัตต์/เดือน 
ส่วนที่ 2 : ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) กำหนดให้มีความแตกต่างกันตามเดือนที่เรียกลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เมษายน - ตุลาคม 2566 > 2.5581 บาทต่อหน่วย 
- พฤศจิกายน และธันวาคม 2566 > 1.2790 บาทต่อหน่วย 
 
ระยะเวลาเรียกลดการใช้ไฟฟ้าและจ่ายผลตอบแทน : ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2566 
 
ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอัตราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง (ประเภท 3) กิจการขนาดใหญ่ (ประเภท 4) และกิจการเฉพาะอย่าง (ประเภท 5) ที่มีศักยภาพในการลดการใช้ไฟฟ้าต่อครั้งไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ 
 
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
 
เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://measervice.mea.or.th/dr/web/ 
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ มีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ จึงกำหนดจัดชี้แจงรายละเอียดด้วยรูปแบบการสัมมนาออนไลน์เพิ่มเติม 
 
ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 3 : วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 4 : วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
 
โดยเนื้อหาของการสัมมนาจะเหมือนกันทั้ง 4 ครั้ง ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่งตามที่ท่านสะดวก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทาง ลิงก์ https://forms.gle/ZEijFzwvAxhPE2WS8 
 
ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันสัมมนาที่ท่านเลือก 1 วัน จากนั้น MEA จะแจ้งลิงก์การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ให้ท่านทราบทาง e-mail ที่ท่านกรอกแบบฟอร์มไว้ 
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการนำร่องฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th >> Tab หลัก “เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า” >> Tab ย่อย “DR Pilot Project 65-66” หรือที่ลิงก์ https://www.mea.or.th/profile/3467 
 
และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่งานวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล กองอัตราค่าไฟฟ้าและพยากรณ์พลังไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า เบอร์โทรศัพท์ 0 2220 5704 หรือ 0 2220 5000 ต่อ 4844 และ 09 4417 2444 
 
1547166

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นกระแส