วุฒิสภา พิจารณาร่างกฎหมาย กยศ. 6 ธ.ค. นี้ คิดดอกเบี้ย-ค่าปรับ

4 ธ.ค. 65

"ครูหยุย" เผย วุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมาย กยศ. 6 ธ.ค. นี้ ระบุ กมธ.เสนอให้คิดดอกเบี้ย-ค่าปรับ-เพิ่มอำนาจกรรมการ กยศ.

วันที่ 4 ธ.ค. 65 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ พ.ร.บ.กยศ. วุฒิสภา กล่าวว่าทาง กมธ. ได้พิจารณาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.กยศ.​แล้วเสร็จแล้ว และเตรียมให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาในวาระสองและวาระสามในวันที่ 6 ธ.ค. นี้ โดยสาระสำคัญของเนื้อหาคือทาง กมธ.เห็นด้วยตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอคือ การตัดในส่วนของการค้ำประกันออก เพราะจากการรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าเป็นส่วนที่เพิ่มภาระ ขณะที่ประเด็นที่ กมธ.เห็นต่างจากร่างของสภาฯ คือการตัดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับผิดนัดชำระ ดังนั้น กมธ.วุฒิสภาจึงแก้ไขให้การชำระเงินคืนกองทุนต้องมีกอกเบี้ย ในอัตราไม่เกิน 1% ต่อปี พร้อมกำหนดห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ที่มีประวัติชำระเงินคืนดี จึงกำหนดให้กรรมการพิจารณาลดหย่อนดอกเบี้ยให้แก้ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติชำระเงินคืนดีต่อเนื่อง หรือชำระคืนกองทุนครบถ้วน หรือกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นๆ  นอกจากนั้นแล้วยังกำหนดรายละเอียดของการขยายเวลาปลอดหนี้ จากเดิมกฎหมายกำหนดระยะ 2 ปี กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรก็ได้

นายวัลลภ กล่าวด้วยว่า สำหรับค่าปรับผิดนัดชำระนั้น กำหนดให้เก็บเงินเพิ่มไม่เกิน 0.5% ต่อปี แต่ได้ให้อำนาจกรรมการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนตามที่เห็นสมควร นอกจากนั้นแล้วยังกำหนดรายละเอียดของการกำหนดกรอบชำระหนี้จากเดิม 15 ปี ไปเป็นตามหตุจำเป็นและสมควร เพราะจากการรับฟังความเห็นของผู้กู้ กยศ. พบว่าบางราย ไม่สามารถหางานทำได้หลังจบการศึกษาและ กมธ.เห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ ยังกำหนดให้กรรมการ กยศ.​มีหน้าที่และอำนาจที่เพิ่มขึ้นใหม่ คือการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้มีงานทำและสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ โดยให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและสถานศึกษาที่เข้าร่วม

“ผมกังวลว่าร่างกฎหมายนี้จะเสร็จไม่ทัน จึงพยายามเร่งการทำงาน หลังจากที่วุฒิสภาพิจารณาในวันที่ 6 ธ.ค. หากเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ. ต้องส่งให้ สภาฯพิจารณา หากสภาฯไม่เห็นด้วยกับที่วุฒิสภาแก้ไข จำเป็นต้องตั้ง กมธ.ร่วมฝ่ายละ 10 คน เพื่อพิจารณาเนื้อหา ถ้าสภาฯจะยืนยันตามร่างที่ผ่านวาระสามในชั้นสภาฯ สามารถทำได้ โดยใช้เสียงโหวตข้างมากใน กมธ.ร่วม ผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ กมธ.ของวุฒิสภาแก้ไขนั้นทำได้ดี เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย หวังว่าสภาฯจะเห็นด้วย” นายวัลลภ กล่าว

advertisement

ข่าวยอดนิยม