สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

1
4 พ.ค. 62
เวลา ๑๖.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศ สายสะพายนพรัตน์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จออกเกยหน้าพระทวารเทเวศวรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จ ฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปเทียบเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

แล้วเสด็จ ฯ ขึ้นขานพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง ดังนี้

  • พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

  • พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

  • พระบรมธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

  • พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

  • พระปฐมเจดิย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

  • พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  • พระธาตุ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

  • พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

  • พระธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงิน บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศีลแล้วมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในที่ชุมนุมสงฆ์และพระบรมวงศานุวงศ์กับข้าราชการ ขณะนั้นพระสงฆ์ ๘๐ รูป มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธาน พร้อมเปล่งสังฆวาจา "สาธุ" ๓ ครั้ง

แล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแล้ว เสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร เสด็จ ฯ ไปยังเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จ ฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบรมอัฐิ พระอัฐิ และเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้ว พระสงฆ์สวดมาติกา จบ ทรงทอด ผ้าไตร พระสงฆ์ ๒๒ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก และถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงดำเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ก่อนพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในลำดับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่