สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีสรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีสรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน

3
4 พ.ค. 62
วันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ – ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่าย ตามเสด็จ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นมณฑล ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์

จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล ขณะเดียวกันโหรหลวงบูชาฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง ๕ และศาลพระอินทร์ที่มณฑปพระกระยาสนานต่อมา เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานโดยริ้วขบวนพราหมณ์ นำไปยังมณฑปพระกระยาสนาน เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑ ประดิษฐาน ณ บุษบกทิศตะวันออก พราหมณ์ เชิญพระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ บุษบกทิศตะวันตกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จ ฯ ไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยกลางหาว ทรงจุดธูปเงิน เทียนทอง สังเวยเทวดากลางหาว เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน พันตำรวจโท ปัญญา สุดาทิพย์ ถอดฉลองพระบาทถวาย ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา ทรงเหยียบใบอ้อ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสรงพระมุรธาภิเษกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่