ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความ กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง

21 ก.ย. 65

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความกฎหมายลูกเลือกตั้ง-พรรคการเมือง พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องส่งเอกสารชี้แจงภายใน 15 วัน

วันที่ 21 .. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (..) จำนวน 77 คน ที่เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) .. …. มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 .ด้านการเมือง (2) หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ .. 2561 มาตรา 7 (1) จึงมีมติเอกฉันท์รับไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งผู้ร้องทราบ พร้อมทั้งอาศัยอำนาจตามพ...ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคสาม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

 

ขณะเดียวกันยังมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวม 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง .. (ฉบับที่..) .. …. มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

เนื่องจากเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ตามพ...ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ .. 2561 มาตรา 7 (1) มาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 43 และมาตรา 50 จึงมีมติเอกฉันท์รับไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งผู้ร้องทราบ พร้อมทั้งอาศัยอำนาจตามพ...ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคสาม ให้ผู้ร้องและประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส