advertisement

ขยายเวลาถึงสิ้นปี 65 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

12 ก.ย. 65

คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.65 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อายุ 50 ปีขึ้นไป

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา พร้อมดำเนินการจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 ได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

อย่างไรก็ตามเพื่อดูแลผู้ประกันตนได้เข้าถึงสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันสังคมได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายบุญสงค์ กล่าวแนะนำให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่าน ก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0 2956 2500-10 ผู้ประกันตนสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่