ยกระดับวงการ Big Data ไทย มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ ดันซอฟต์แวร์สู่มาตรฐานโลก

11 มิ.ย. 65

Blendata ผนึก TGGS ยกระดับวงการ Big Data ไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริง พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดการทำวิทยานิพนธ์ และยังเปิดให้เข้าทัศนศึกษาและดูงาน

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด บริษัทด้าน Deep Technology ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Big Data เป็นเมกะเทรนด์ของโลก องค์กรทั่วโลกต่างมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer architecture) การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High-performance computing) การประมวลผลแบบขนาน (Parallel computing) การบริหารจัดการข้อมูล (Data management) รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล (Query optimization)

โดยวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยยังต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งาน เข้าถึงได้ยาก มีราคาสูง และเป็นเพียงผู้ใช้เท่านั้น Blendata ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเทคโนโลยีสัญชาติไทยในด้านนี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความต้องการยกระดับการศึกษาและการวิจัย ด้านเทคโนโลยี Big Data สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมกันพัฒนาซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีฝีมือคนไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้สามารถออกไปยืนบนตลาดโลกได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Blendata ที่ต้องการสร้าง Ecosystem ด้าน Big Data แบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ พัฒนาความสามารถของแพลตฟอร์ม บริหารจัดการความปลอดภัยในข้อมูล บริการด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด รวมถึงสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสู่สายงาน Big Data เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวงการธุรกิจ

“Blendata ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (มจพ.) หรือ TGGS ใน 6 ด้าน ดังนี้

1. ร่วมมือกันส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสรรหาบุคลากร ด้าน Big Data โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดหาศาสตราจารย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยในการทำวิจัยและให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมทั้งทาง Blendata จะจัดหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาเช่นเดียวกัน

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริงที่บริษัทฯ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกลงสนามการทำงานจริงและได้เรียนรู้ทักษะอย่างเต็มที่ โดยมีพนักงานของ Blendata คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานหลังจบการศึกษา ช่วยให้นักศึกษามีสถานที่ทำงานรองรับ และนำความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยีในด้าน Big Data ร่วมกับ Blendata ต่อไป

3. มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดการทำวิทยานิพนธ์หรือบทความวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึง Pain Point ในการทำ Big Data อย่างแท้จริง จากประสบการณ์ของ Blendata ซึ่งได้ร่วมงานกับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและร่วมกันสร้างเทคโนโลยี Big Data ที่มีประสิทธิภาพ

4. เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าทัศนศึกษาและดูงานที่บริษัทฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการทำงาน รวมทั้งสามารถขอคำแนะนำจากพนักงานเบลนเดต้าที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้โดยตรง

5. Blendata และ TGGS ร่วมมือกันทำวิจัย ในหัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ Distribute file system for decoupled compute & storage architect, High performance Query engine for big data workload, Disaggregated memory และ HW-SW co-design for serverless เป็นต้น

ซึ่ง Blendata ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญของ Blendata สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์งานวิจัย ค่าใช้จ่ายในกรณีนำเสนองานวิจัยในงานประชุมเชิงวิชาการและตีพิมพ์งานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนด้านอุปกรณ์การทำงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยหลังจากการทำวิจัยเสร็จสิ้น Blendata จะนำผลการวิจัยไปต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ต่อไป

6. สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับคณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. ปริญญาโท ทุนเต็มจำนวน 2 ทุน แบบให้บางส่วน 2 ทุน และ 2. ปริญญาเอก ทุนเต็มจำนวน 2 ทุน แบบให้บางส่วน 2 ทุน ซึ่งทุกทุนการศึกษาจะมีการสนับสนุนเงินเดือน (Stipend) จำนวน 15,000 บาท สำหรับทุนเต็มจำนวน และ 7,500 บาทสำหรับทุนแบบให้บางส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่ร่วมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย เช่น ค่าเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการหรือเวทีวิชาการต่าง ๆ ค่าเข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยและตีพิมพ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และค่าจ้างบุคลากรสำหรับโครงการวิจัยในหัวข้ออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

จากความร่วมมือทั้งหมดนี้ Blendata และ TGGS มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมุ่งสร้างบุคลากรด้าน Big Data Technology ป้อนตลาด ด้วยเล็งเห็น Pain Point บุคลากรไทยยังขาดองค์ความรู้ดังกล่าว เป้าหมายเพื่อให้ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีไทยมีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานสากล” นายณัฐนภัส กล่าว 

ด้านศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) กล่าวว่า หลักสูตรของเรา มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการผลิตวิศวกรไทยให้มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขา เน้นการวิจัยและพัฒนางานวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาขั้นสูงเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและความสามารถในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์”

จากความร่วมมือกับ Blendata ทาง TGGS มีความคาดหวังและมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากร ด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมระบบ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) การประมวลผลแบบขนาน และการบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งต้องการสร้างเครือข่ายการทำงานหลังจบการศึกษา และสร้างโอกาสในการทดลองงานให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านทรัพยากรจาก Blendata ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การทำงาน และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสนับสนุนการตีพิมพ์และนำเสนอโครงการวิจัยในงานประชุมเชิงวิชาการหรือเวทีวิชาการต่าง ๆ อีกด้วย

นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข และสมัครได้ที่ https://forms.gle/uDz6phuQyiHwDwVa6  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 นี้

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม