ราชบัณฑิตยสภา ยืนยัน กรุงเทพ​มหานคร ใช้ได้ทั้ง Krung​ Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok

16 ก.พ. 65

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ยืนยัน กรุงเทพ​มหานคร ใช้ได้ทั้ง Krung ​Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok

จากกรณีที่มีรายงานข่าวว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon นั้น

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ยืนยัน กรุงเทพ​มหานคร ใช้ได้ทั้ง Krung​Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok โดยระบุว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง แล้ว จะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการต่อไป

274016643_320954360057588_603

ในส่วนของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนแปลงจากของเดิมปี 2544 Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok เป็นแบบใหม่ปี 2565 Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) คือ เปลี่ยนจาก ; เป็น () เอาคำว่า Bangkok ไปใส่ในวงเล็บ เมืองหลวงของ มาเลเซีย เดิมสะกดชื่อว่า กัวลาลัมเปอร์ แต่เพิ่มการทับศัพท์แบบมลายูมา สะกดว่า กัวลาลุมปูร์ เมืองหลวงของ อิตาลี เดิมสะกดชื่อว่า โรม แต่ได้เพิ่มเป็น โรม, โรมา เป็นต้น

274121231_320954420057582_713

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส