close sticky

สินเชื่อออมสิน สู้ภัย COVID-19 และ สินเชื่ออิ่มใจ กู้ได้ถึงสิ้นปี 2564

0
12 พ.ย. 64

กรณี สินเชื่อออมสิน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้น ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายธนาคารออมสินจัดทำมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเติมเม็ดเงินเสริมสภาพคล่อง ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินโดยเร็ว จึงได้เร่งรัดพัฒนา แอปพลิเคชันมายโม่ (MyMo) ให้สามารถพิจารณา อนุมัติสินเชื่อบนสมาร์ทโฟน หรือ Digital Lending เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า สามารถยื่นกู้และรับโอนเงินกู้เข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปติดต่อสาขา เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ


สำหรับ มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงินให้กู้สูงสุด 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือรายย่อย และ สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินให้กู้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ยังคงเปิดให้ยื่นขอกู้ผ่าน แอป MyMo ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมาตรการสินเชื่อทั้ง 2 โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 จึงเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน เช่น ไม่ต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ หรือปลอดชำระเงินงวด (ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโครงการ) เป็นต้น


มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gsb.or.th/online/regist-cvdm/

และ สินเชื่ออิ่มใจ


ลงทะเบียนเข้าร่วม https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNIM

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน และ ส่งเอกสารเพิ่มเติม https://ln15.gsb.or.th/CHK-LNIM


คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น


สามารถกดยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอป MyMo ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ไม่มี แอป MyMo ให้ติดต่อที่สาขา เพื่อเปิดใช้บริการ แอป MyMo


รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้


- ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถว โดยแยกตามรูปแบบของร้านค้า ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน
รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์


หมายเหตุ : กรณีภาพถ่ายผู้กู้พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน / ไม่มี เอกสารสิทธิ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ


อัตราดอกเบี้ย


- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)


- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนดชำระ (Effective Rate)
ค่าธรรมเนียม


- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ


ระยะเวลาการชำระคืน


- สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)


หลักประกันเงินกู้


- ไม่มีหลักประกัน


วงเงินรวมของโครงการ


- จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท


รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ


- เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น


- เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์


- ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน


- มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน


- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน


- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19


- มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน


ช่องทางให้บริการสินเชื่อ


ลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับลูกค้า ลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo เป็นหลัก


จุดเด่น


เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


สินเชื่อ ธ.ก.ส. ช่วยผู้ประสบภัย เตี้ยนหมู่ กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน
- สินเชื่อ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยต่ำ 20,000 ล้าน ช่วยเกษตรกรประสบอุทกภัย ยอด 5 แสน ผ่อน 15 ปี
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อออมสิน แก้หนี้นอกระบบวงเงิน 50,000 ดอกเบื้ยคงที่ สมัครง่าย คืนใน 5 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม