ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแจ้งการเลิก “สมาคมมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลาเรื่อง การเลิกสมาคม ด้วย นายชัยรัตน์ เสถียร ได้แจ้งการเลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลา ได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชี และจำหน่ายชื่อสมาคมออกจากทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วรณัฎฐ์ หนูรอต
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสงขลาเรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ “มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา” ด้วย นางสาวศุลีพร เพชรเรียง ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีใจความดังนี้

คณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ หมวดที่ ๑๑ ข้อ ๔๑ ความว่า

ข้อ ๔๑ ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป โดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในกิจการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาเท่านั้น

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสงขลาได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิรายนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ บรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖ ๑

วรณัฎฐ์ หนูรอต
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสงขลา

keyboard_arrow_up