จำได้ไหม น้าอายังจำได้ไหม!? ทบทวนค่านิยม 12 ประการ ที่เขาว่าคนไทยและเด็กไทยต้องจำ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ได้มีการกำหนดค่านิยม 12 ประการขึ้นมา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยและสร้างคนในชาติให้เข้มแข็ง โดยการปลูกฝังค่านิยมทั้ง 12 ข้อ ให้ประชาชนชาวไทยได้ท่องจำ และได้มีการจัดให้เป็นกิจกรรมหน้าเสาธงสำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย

แม้จะผ่านมาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว หลังจากมีการกำหนดค่านิยม 12 ประการขึ้น แต่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะสามารถจดจำค่านิยมเหล่านั้นได้ขึ้นใจแล้ว แต่ถ้าใครยังจำไม่ได้ หรือลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยต้องท่องจำค่านิยมแบบนี้ด้วย วันนี้เรามาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่า ว่าค่านิยมทั้ง 12 ข้อนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ที่มา – khaniyom12.weebly.com

 

keyboard_arrow_up