ชีพจรลงพุง
กระทรวงอุตฯ คิกออฟ “เมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม” เร่งเครื่องดัน Soft Power อาหาร

กระทรวงอุตฯ คิกออฟ “เมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม” เร่งเครื่องดัน Soft Power อาหาร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินหน้ายกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นด้วย Soft Power ด้านอาหาร โดยมุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะการประกอบการธุรกิจ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์กลายเป็นเมนูเด็ดชุมชนดีพร้อมกว่า 22 เมนู ที่มีคุณค่าและเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ พร้อมปั้นเชฟชุมชนดีพร้อม นำร่อง 22 ชุมชนทั่วประเทศ คาดการณ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 25 ล้านบาท

s__11108449_0

s__11108450_0

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบาย “MIND” ใช้ “หัว”และ “ใจ” ในการทำงานมุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ประกอบด้วย ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะมิติการกระจายรายได้ให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาวิถีชีวิต สร้างประโยชน์พัฒนาชุมชนรอบอุตสาหกรรม รวมถึงการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้มีการกระจายโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการระดับภูมิภาคได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยนำกระแส Soft Power ในปัจจุบันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผ่านหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของการผลักดัน Soft Power ของไทยและนโยบายมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ของรัฐบาล ประกอบด้วย อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาล (Festival) เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินหน้าผลักดัน 1 ใน 5F คือ อาหาร (Food) ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่น เนื่องจากอาหารไทยเป็น 1 ใน 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม นอกจากนี้ เสน่ห์ของอาหารไทยอย่างหนึ่ง คือเป็นแม่เหล็กอย่างดีที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกให้มาลิ้มลองกับรสชาติเฉพาะแบบฉบับของอาหารไทย อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

s__11108452_0

s__11108453_0

s__11108454_0

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ อาชีพดีพร้อม นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น ดีพร้อม ในครึ่งปีหลังได้เร่งเครื่องเดินหน้าต่อยอดยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่าน “โครงการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นด้วย Soft Power ด้านอาหาร” หรือเมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของวัตถุดิบดั้งเดิมในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ต่อยอดอาหารพื้นถิ่นของแต่ละชุมให้เกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงงการสร้างเชฟชุมชนดีพร้อม (DIPROM Local Chef) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร (Top Chef) การสร้าง Content และนวัตกรรมที่เหมาะสม การพัฒนาและต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของดีแต่ละพื้นที่เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ตลอดจนการเสริมเทคนิคสรรค์สร้างรูปแบบการจัดจานให้ดูน่าสนใจ การเพิ่มทักษะนำเสนอเนื้อหา หรือบอกเล่าเรื่องราวที่มาของแต่ละเมนูอาหารท้องถิ่นของชุมชนนั้น ๆ อีกทั้ง ยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานต่อยอดภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมผนวกกับความคิดสร้างสรรค์สร้างมนต์เสน่ห์อาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมให้กลายเป็นเมนูเด็ดชุมชนดีพร้อมกว่า 22 เมนู ที่มีคุณค่าและเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมนูเด็ดแต่ละชุมชน อาทิ สเต๊กเกรวี่เรดไวน์ จากชุมชนหนองย่างเสือ จ.สระบุรี น้ำพริกป่ามะดัน จากคุ้มบ้านญวน ชุมชนท่าทราย จ.นครนายก เมี่ยงดาหลาสมุนไพร อัลมอนด์ปักษ์ใต้ จากชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช และแกงคั่วหัวโหนดไก่บ้าน จากร้านสวนครูโรจน์ ชุมชนบ้านชุมพล จ.สงขลา นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ในมิติต่าง ๆ เช่น วัตถุดิบ แหล่งจำหน่าย และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

s__11108456_0

s__11108459_0

s__11108460_0

สำหรับโครงการเมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม ได้นำร่องผลักดัน 22 ชุมชนทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้ดีพร้อมเซ็นเตอร์ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ เฟ้นหาและคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพหลากหลายด้านของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับศักยภาพและต่อยอดทางธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาผสมผสานกับทรัพยากร ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพิ่มทักษะองค์ความรู้และเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร (Top Chef) และร่วมเป็นโค้ชรังสรรค์อาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมสู่ “เมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม” รวมถึงการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนรุ่นต่อไปได้ เพื่อเกิดเป็นชุมชนต้นแบบและโมเดลในการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนด้านอุตสาหกรรมอาหารและขยายผลไปยังชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันจะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้กว่า 25 ล้านบาท นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้าย