ชาวต่างชาติเกือบ 20% ประสบปัญหากำแพงภาษา และการเลือกปฏิบัติในเกาหลีใต้

22 มิ.ย. 67

ชาวต่างชาติเกือบ 20% ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติในเกาหลีใต้ และกำแพงด้านภาษายังเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต

ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักมายาวนานว่ามีความเป็นชาตินิยม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม จำนวนชาวต่างชาติในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980

จริงๆ แล้วปัจจุบันมีชาวต่างชาติจำนวนมากในเกาหลีใต้คิดเป็นมากกว่า 4.4% ของประชากรทั้งหมด โดยตามตัวเลขล่าสุด (เดือน พ.ย.2022) มีชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ 2,258,248 คน เพิ่มขึ้น 5.8% จากยอดรวมปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของประชากรทั้งหมด 51.69 ล้านคน โดยจำแนกออกมา ดังนี้ 1,752,346 คน เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ด้วยหนังสือเดินทางต่างประเทศ 223,825 คน เป็นชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติเกาหลี และ 282,077 คน เป็นบุตรของชาวต่างชาติที่เกิดในเกาหลี

• ชาติไหนที่เข้ามาอาศัยในประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด

ทั้งนี้ จีน เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในเกาหลีใต้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเชื้อสายเกาหลี ในปี 2023 มีผู้อพยพชาวจีนราว 731,000 คน ลดลงจากปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 1,100,000 คน โดยผู้อพยพเชื้อสายเกาหลีจากประเทศจีนมีประมาณ 527,000 คน หรือเกือบ 72% ของผู้อพยพชาวจีนทั้งหมดในเกาหลี

สำนักข่าว Korea Times เผยว่าเว็บไซต์ Statistics Korea เผยข้อมูลในปี 2023 พบชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด 10 ชาติ ดังนี

1.ชาวจีนเชื้อสายเกาหลี ประมาณ 527,000 คน
2.เวียดนาม ประมาณ 209,000 คน
3.จีน ประมาณ 204,000 คน
4.ไทย ประมาณ 163,000 คน
5.อุซเบกิสถาน ประมาณ 69,000 คน
6.สหรัฐอเมริกา ประมาณ 59,000 คน
7.กัมพูชา ประมาณ 45,000 คน
8.ฟิลิปปินส์ ประมาณ 44,000 คน
9.เนปาล ประมาณ 42,000 คน
10.อินโดนีเซีย ประมาณ 40,000 คน

afp__20220623__32d3622__v1__h

• ชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ไหน

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ราว 50% อาศัยอยู่ในกรุงโซล นอกจากนั้นยังมีกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดคยองกี เมืองอินชอน จังหวัดคย็องซังใต้รวมถึงปูซาน และเมืองใหญ่อื่นๆ เช่น อุลซาน กวางจู แทจอน หรือแทกู ไปจนถึงเมืองชนบทและหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างภูเขาหลายแห่งในเกาหลี

• ทำไมชาวต่างชาติถึงอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเกาหลี สาเหตุหลักคือ การจ้างงาน การศึกษา การแต่งงาน และการเดินทางระยะยาว เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดคือ การจ้างงาน โดยมีชาวต่างชาติมากกว่า 1.3 ล้านคนในเกาหลีด้วยเหตุผลการจ้างงานในปี 2022

afp__20231102__33zr6b2__v1__h

• ภาษาและการเลือกปฏิบัติ คืออุปสรรคหนักที่สุดของชาวต่างชาติที่อาศัยในเกาหลีใต้

ผลสำรวจของ Statistics Korea พบว่า ชาวต่างชาติร้อยละ 43.4พบปัญหาทางภาษาเป็นหลัก ร้อยละ 28.8 ประสบกับความรู้สึกเหงา และร้อยละ 27.8 อ้างถึงความยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับนิสัยท้องถิ่นและความชอบด้านอาหาร ความท้าทายอื่นๆ ได้แก่ ความขัดแย้งในครอบครัว (ร้อยละ 2.4) และการดูแลเด็กและการศึกษา (ร้อยละ 7.9)

การเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติถือเป็นข้อกังวลหลักสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเกือบ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 19.7 เผยว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากประเทศต้นทาง (ร้อยละ 58) ทั้งข้อจำกัดในความสามารถทางด้านภาษาเกาหลี (ร้อยละ 27.9) เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก (ร้อยละ 8.3) เป็นเหตุทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติทั้งในสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา รวมถึงการบริการต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น

การเข้าถึงบริการสุขภาพยังคงเป็นปัญหาเช่นกัน ร้อยละ 7 ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ใดๆ ได้ โดยเกิดจากอุปสรรคด้านภาษา ร้อยละ 33.7 ไปจนถึงข้อจำกัดทางการเงิน ร้อยละ 28

afp__20230314__33bb3lk__v1__h

• ผลสำรวจชีวิต ความเป็นอยู่ ความพึงพอใจของชาวต่างชาติในเกาหลีใต้

แม้หลายคนจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคด้านภาษา วัฒนธรรม หรือการเลือกปฏิบัติอยู่บ้าง แต่สำนักข่าว The Korea Herald ได้เผยผลสำรวจ ในปี 2022 ที่จัดทำโดย Statistics Korea พบว่า 8 ใน 10 ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ พอใจกับชีวิตของตน

การสำรวจนี้จะจัดทำทุกๆ 2 ปี โดยสุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติจำนวน 25,000 คน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเกาหลีนานกว่า 3 เดือน ซึ่งประกอบด้วยชาวต่างชาติ 20,000 คนที่มีวีซ่าสำหรับการพำนักนานกว่า 91 วัน และชาวเกาหลีแปลงสัญชาติ 5,000 คน

เมื่อพิจารณาจากผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว ร้อยละ 23.4 ถือวีซ่าที่กำหนดให้กับชาวเกาหลีโพ้นทะเล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดในเกาหลีและย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเป็นลูกหลานของพวกเขา ตามด้วยพลเมืองเกาหลีที่โอนสัญชาติ ร้อยละ 20.2 แรงงานไร้ฝีมือ ร้อยละ 11 และเป็นนักเรียน ร้อยละ 10.4

ในส่วนของระยะเวลาพำนัก ร้อยละ 35.5 อาศัยอยู่ในเกาหลีมานานกว่า 10 ปี, ร้อยละ 29.6 เป็นเวลาห้าถึงสิบปี, ร้อยละ 17.9 เป็นเวลาสามถึงห้าปี และร้อยละ 12.6 เป็นเวลาหนึ่งถึงสามปี

ในการสำรวจ ชาวต่างชาติร้อยละ 40.8 กล่าวว่าพวกเขา “พอใจมาก” กับการใช้ชีวิตในเกาหลี ในขณะที่ร้อยละ 39.6 กล่าวว่าพวกเขา “ค่อนข้างพอใจ”

สำหรับ อัตราความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80.4 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 81 ที่บันทึกไว้ในการสำรวจครั้งก่อนในปี 2020

อัตราความพึงพอใจโดยรวม ขยายไปถึงสภาพความเป็นอยู่ (ร้อยละ 79.2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสัมพันธ์กับคนรู้จัก เพื่อนบ้าน และเพื่อนฝูง (ร้อยละ 76.5)

แม้ความสัมพันธ์ด้านส่วนตัวและสภาพแวดล้อมจะมีอัตราความพึงพอใจสูงขึ้น แต่กลับสวนทางกับความพึงพอใจทางเศรษฐกิจ โดยพบว่าคะแนนความพึงพอใจในด้านรายได้ส่วนบุคคลลดลงจาก 58.1 ในปี 2020 เหลือ 53.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022

afp__20230914__33v87dc__v2__h

• การใช้ชีวิตในเกาหลีในฐานะชาวต่างชาติเป็นเรื่องยากหรือไม่

ประชากรส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้มีเชื้อชาติเดียวกัน ชาวต่างชาติในเกาหลีจึงมีความโดดเด่นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจทำให้การใช้ชีวิตในเกาหลีใต้เป็นเรื่องยาก อคติต่อชาวต่างชาติมีอยู่อย่างแน่นอน โดยชาวต่างชาติบางคน บางชาติอาจต้องทนทุกข์ทรมานมากกว่าคนอื่นๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว ค่าครองชีพและสภาพความเป็นอยู่ในประเทศเกาหลีใต้อยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้การใช้ชีวิตในเกาหลีในฐานะชาวต่างชาติไม่ใช่เรื่องยากนัก และหลายคนจึงเลือกมาปักหลักทำงาน แต่งงาน หรือเรียนที่นี่

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด