วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน คำขวัญปี 2567 ความเป็นมา และความสำคัญ

5 มิ.ย. 67

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) คำขวัญปี 2567 ความเป็นมา ความสำคัญ และแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ประวัติความเป็นมา และความสำคัญ

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทำให้ประเทศต่างๆ ตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจดำเนินกิจกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละปีจะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

คำขวัญที่ใช้ในการรณรงค์ในปี 2567 คือ “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง”

เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ทุกประเทศประสบปัญหารวมถึงประเทศไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยภัยแล้งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางต่อทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การปรับตัวต่อภัยแล้ง รวมถึงการฟื้นฟูที่ดิน จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถรับมือกับผล
กระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน คำขวัญปี 2567 ความเป็นมา และความสำคัญ

ขอบคุณข้อมูล : ไทยคู่ฟ้า 

advertisement

Powered by เทรนดี้

เทรนดี้ คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด