คู่มือการเข้าโรงรับจำนำ มือใหม่ต้องรู้ อะไรจำนำได้-ไม่ได้ ขั้นตอนจำนำทำอย่างไร

10 พ.ค. 67

คู่มือการเข้าโรงรับจำนำ มือใหม่ต้องรู้ อะไรจำนำได้-ไม่ได้ ขั้นตอนจำนำ อัตราดอกเบี้ย การไถ่ถอน ทำอย่างไร รวมมาให้ในที่เดียว

ในช่วงเปิดเทอม หรือช่วงเทศกาล หลายคนมักจะประสบปัญหาการเงินติดขัด ไม่พอใช้จ่าย พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนจำเป็นต้องหันหน้าไปพึ่งโรงรับจำนำเอกชนหรือสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบุตรหลาน ทั้งค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือ หรืออื่นๆ วันนี้จึงรวบรวมขั้นตอนการจำนำในสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บุคคลใดสามารถจำนำสิ่งของได้

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน และไม่เป็นภิกษุ สามเณร

วันที่เปิด-ปิดให้บริการ

• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
• หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาให้บริการ

• ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น.
• ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

ประเภทสิ่งของที่รับจำนำ

สิ่งของประเภทอัญมณี ตั๋วฉบับละไม่เกิน 100,000 บาท
• ทอง
• นาก
• เงิน
• เพชร ที่เป็นรูปพรรณ

สิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด ตั๋วฉบับละไม่เกิน 100,000 บาท
• กล้องถ่ายรูป
• แว่นตา
• เครื่องมือช่าง
• นาฬิกา
• เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตั๋วรับจำนำแต่ละฉบับมีระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน ผู้มาใช้บริการสามารถส่งดอก จะขอผ่อนก่อนครบกำหนดได้ หรือเพิ่มเงินต้นได้หากทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่าที่ประเมินราคารับจำนำไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด

***เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน*

274140802_247633997560598_359

วิธีการคิดดอกเบี้ย

จำนำภายในระยะเวลา 15 วัน จะคิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน จะคิดดอกเบี้ย 1 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ที่จำนำเป็นวันที่ 1)

***ผู้ที่มาส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนคืน โปรดมาให้ตรงตามวันที่แจ้ง ในตั๋วจำนำ ในกรณีที่มาภายหลังวันที่กำหนดในตั๋วจำนำอาจเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก***

ขั้นตอนการจำนำ

• ยื่นบัตรประชาชนพร้อมทรัพย์สิน
• เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
• สแกนลายนิ้วมือ
• รับเงินพร้อมตั๋วจำนำ

ขั้นตอนการส่งดอกเบี้ย

• แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า "ส่งดอก" พร้อมยื่นตั๋วจำนำและบัตรประชาชน
• ชำระดอกเบี้ย
• รับตั๋วจำนำ (เริ่มต้นตั๋วจำนำฉบับใหม่ออกไปอีก 4 เดือน 30 วัน)

***ส่งดอกแทนกันได้ ไม่จำเป็นต้องมอบฉันทะ โดยตั๋วจำนำยังคงเป็นชื่อเดิม***

ขั้นตอนการไถ่ถอนทรัพย์ที่ไปจำนำ

• แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า "ไถ่ถอน" พร้อมยื่นตั๋วจำนำและบัตรประชาชน
• สแกนลายนิ้วมือ
• ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
• รับทรัพย์จำนำคืน

การแบ่งไถ่ถอนทรัพย์จำนำ

• ถ้าเงินไม่พอไถ่ สามารถแบ่งไปก็ได้ โดยกรณีที่ตั๋วจำนำ 1 ใบ มีทรัพย์จำนำหลายรายการ สามารถแบ่งไถ่บางรายการก่อนได้

ขั้นตอนการแบ่งไถ่ถอนทรัพย์จำนำ

• แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า "แบ่งไถ่ถอน" พร้อมยื่นตั๋วจำนำและบัตรประชาชน
• เลือกรายการที่ต้องการแบ่งไถ่
• เจ้าหน้าที่ตีราคาทรัพย์จำนำที่เหลือโดยหักลบกับเงินต้น + ดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการชำระ
• สแกนลายนิ้วมือ
• ชำระเงินแล้วรับตั๋วจำนำฉบับใหม่ พร้อมทรัพย์จำนำที่แบ่งไถ่คืน

การขอเพิ่มเงินต้น

กรณีทรัพย์จำนำยังไม่เต็มวงเงิน สามารถขอเพิ่มเงินต้นได้ ทำตามขั้นตอนดังนี้

• แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า "เพิ่มต้น" พร้อมยื่นตั๋วจำนำและบัตรประชาชน
• เจ้าหน้าที่จะนำทรัพย์จำนำออกมาตรวจสอบ หากทรัพย์จำนำยังไม่เต็มวงเงิน เจ้าหน้าที่จะทำการออกตั๋วจำนำใบใหม่ให้
• สแกนลายนิ้วมือ
• เจ้าหน้าที่จะเรียกชำระดอกเบี้ยของตั๋วจำนำฉบับเดิม และรับตั๋วจำนำฉบับใหม่ พร้อมเงินที่เพิ่มต้นได้

การมอบฉันทะ

• เจ้าของตั๋วพิมพ์ลายนิ้วมือมอบฉันทะด้านหลังตั๋วให้ชัดเจน ตรวจสอบได้เหมือนที่หน้าตั๋ว
• กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
• เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของตั๋วและผู้รับมอบมาด้วย

79880079_451329498890913_7422

ตั๋วจำนำหายทำอย่างไร

• ให้เจ้าของตั๋วมาแจ้งที่สถานธนานุเคราะห์ที่จำนำไว้ เจ้าหน้าที่จะออกใบแทนให้
• นำใบแทนที่สถานธนานุเคราะห์ออกให้ ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ
• ให้นำใบบันทึกประจำวันและใบแทนที่สถานธนานุเคราะห์ออกให้ กลับมาเพื่อส่งดอกหรือไถ่ถอนต่อไป

กรณีเจ้าของตั๋วจำนำเสียชีวิต

ผู้ที่ดำเนินการแทนต้องเป็นผู้จัดการมรดก พร้อมมีคำสั่งศาล และต้องนำหลักฐานาติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อดำเนินการส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอน ได้แก่

• ตั๋วรับจำนำ
• ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย พร้อมสำเนา
• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาแทน พร้อมสำเนา
• คำสั่งศาล ในกรณีเป็นผู้จัดการมรดก
• นำเอกสารด้านบนที่กล่าวมา ไปแจ้งความที่ สน.ท้องที่ ที่สถานธนานุบาลตั้งอยู่
• นำเอกสารทั้งหมดไปกรมการปกครอง แผนกควบคุมโรงรับจำนำ เพื่อประทับตราอนุญาต
• นำเอกสารทั้งหมดกลับมาติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อทำการส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ต่อไป

กรณีไม่มีคำสั่งศาล

ให้ทำเป็นหนังสือให้ทายาททุกคนเซ็นยินยอม และนำไปแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจท้องที่ และไปประทับตราอนุญาต ที่แผนควบคุมโรงรับจำนำ

การส่งดอกแบบออนไลน์

ปัจจุบันสามารถส่งดอกแบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเดินไปที่สถานธนานุเคราะห์ โดยไปที่ร้านสะดวกซื้อ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ยื่นตั๋วจำนำและบัตรประชาชนให้พนักงาน ชำระเงิน แล้วรับสลิป

การประเมินทรัพย์ออนไลน์

• เข้าไปที่เว็บไซต์ สถานธนานุเคราะห์ www.pawn.co.th แล้วเลือกการประเมินทรัพย์ออนไลน์
• เลือกสถานธนานุเคราะห์ใกล้บ้าน แล้วกรอกข้อมูลยืนยันตัวตน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
• ถ่ายภาพทรัพย์จำนำระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
• รอรับ sms ราคาประเมินทรัพย์

ทั้งนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้บริการจำนวน 39 สาขา โดยตั้งอยู่ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 สาขา และปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี จำนวน 2 สาขา ปทุมธานี จำนวน 1 สาขา สมุทรปราการ จำนวน 1 สาขา ระยอง จำนวน 2 สาขา ลำพูน จำนวน 1 สาขา สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 สาขา อุดรธานี จำนวน 1 สาขา และพิษณุโลก จำนวน 1 สาขา

advertisement

Powered by เทรนดี้

เทรนดี้ คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด