The Code

The Code

4 ยุค ของแป้งเย็นตรางู สูตรแป้งเย็นที่คงเอกลักษณ์นานถึง 130 ปี | Spotlight | 17 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

4 ยุค ของแป้งเย็นตรางู สูตรแป้งเย็นที่คงเอกลักษณ์นานถึง 130 ปี | Spotlight | 17 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

17 ก.พ. 66

สินค้าที่คงเอกลักษณ์มานานถึง 130 ปีอย่าง'แป้งเย็นตรางู' ก็ยังสามารถครองใจลูกค้าอยู่ในตลาดได้เสมอ แม้ว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานจะเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือด ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของGeneration ที่ 4 แล้ว และเป็นยุคท้าทายทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มี แป้งเย็นตรางู เป็นของใช้คู่กายเหมือนในอดีต รวมถึงโอกาสในการขยายแป้งเย็นตรางูไปยังตลาดต่างประเทศ The Code The Series EP ที่ 2 แบรนด์ดังในตำนานวันนี้ พูดคุยกับคุณอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู