Live Talk

ปรับ ครม. ใหม่ เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหรือไม่ | Spotlight | 9 พ.ค. 67 | AMARIN TVHD34

9 พ.ค. 67
SPOTLIGHT Live Talk วันนี้พูดคุยถึงประเด็น ครม.เศรษฐา 1/1 การปรับครั้งนี้น่าจะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือไม่?

วิดีโอ แนะนำ