กฟน. ต้นแบบองค์กรเชิดชูความโปร่งใส

หนึ่งองค์กรรัฐวิสาหกิจ ชั้นนำของประเทศ ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส จนได้รับรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการต่อต้านคอรัปชั่นจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยปีนี้ การไฟฟ้านครหลวง สามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัลใหญ่

การไฟฟ้านครหลวง ชูความโปร่งใส ในการบริหารงานด้วยความสุจริต คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากการคัดเลือก รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ประจำปี 2560 โอกาสนี้ นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนในการเข้ารับรางวัล จาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และอีกหนึ่งรางวัลทรงคุณค่า ได้แก่ รางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดย นางชัชชญา อ้วนแก้ว นักวิชาการ 10 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

การไฟฟ้านครหลวง ยังคงมุ่งมั่น เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส นอกเหนือจากรางวัลข้างต้น กฟน.ยังได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 รวมถึงได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ปี 2558 จาก ปปช.

รางวัลต่าง ๆ เป็นเพียงบางส่วนซึ่งทาง กฟน.ยังคงยืนหยัดในหลักธรรมาภิบาล และสร้างการมีส่วนร่วมแก่พนักงานทุกระดับ ในการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อต่อต้านการทุจริต และคอรัปชั่น อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

 

keyboard_arrow_up